Liturgie voor Nieuwjaarsmorgen 2020

Liturgie voor de dienst op de Octaaf van Kerst, Nieuwjaarsmorgen 2020

op woensdag 1 januari 2020 om 10.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Organist: Koos Akkerman


Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
V: Eeuwige, onze God, Wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!
V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,
V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,
V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,
V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

Zingen: Lied (Psalm) 8a in wisselzang (1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Evangelielezing: Lucas 2: 21

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 527

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 513

Zegen

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken met een nieuwjaarsrolletje en samen de beste wensen voor 2019 uit te wisselen.

 

Komende diensten

Op zondag 6 januari 2019 is de dienst in de Marktpleinkerk, voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

 

Veel heil en zegen voor u en jullie allen in het nieuwe jaar!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.