Liturgie voor kerstnacht 2019

Liturgie voor de dienst in de Kerstnacht op dinsdag 24 december 2019 om 22.00 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse gemeente Winschoten

Voorganger: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Els Hessels
Lector: Anke Bos
Organist: Koos Akkerman
M.m.v. het regiokoor Excelsior o.l.v. Henriëtte van der Wal

Vóóraf aan de dienst:

Lied 444
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

Lied 477: 1 t/m 4
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Woord van Welkom

Zingen: Lied 476
1 Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Groet:
Heil en vrede voor iedereen,
van de eeuwige God
en van Jezus Christus,
mens als wij op deze aarde
Allen: AMEN

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aansteken van de kaarsen

Kyriegebed: Lied 463 in wisselzang
A: 1. Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?

V: 2 Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!

M: 3. Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht, dat stralen zal!

V: 4. Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de zon verschijnen gaat!

M: 5. Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat.

V: 6. Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koude met uw licht verwarmt!

M: 7. Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!

A: 8. Kyrie eleison, wees genadig Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!

Glorialied: Lied 487
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Gebed:
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

………………………………….

Profetenlezing: Jesaja 9: 1-6

Zingen: Lied 482
1 Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2 De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Lezing uit het evangelie van Lucas (2 : 1-14)

Excelsior zingt
* Kom mijn langverwachte meester
* Troost nu mijn volk (Jes. 40:1)

Lezing uit het evangelie van Lucas (2: 15-18)

Zingen: Lied 483

1 Stille nacht, heilige nacht!
Hoor, een stem fluistert zacht.
Het begint met een hemelse groet:
‘Er zij licht‘ en de aarde wordt goed.
Woord van God als begin.
Woord van God als begin.

2 Stille nacht, heilige nacht
heeft opnieuw hoop gebracht:
Het wordt licht door een kind in een stal
dat de wereld verwonderen zal.
Levend woord in de nacht
Levend woord in de nacht.

3 Stille nacht, heilige nacht.
Zing een lied, onverwacht.
Breng in donkere nacht het bericht:
Ook voor jou is er leven en licht.
Licht als in het begin.
Licht als in het begin.

Overdenking

Excelsior zingt

* Vrede op aarde
(Op een nacht in Bethlehem klonk een blijde eng’len stem/
Aan de herders op het veld werd het blijde nieuws verteld/
Laat ons zingen voor de Heer)

* Geen paleis voor deze Koning
* Everybody is talking about the Baby Boy

Gebeden, Stil gebed, Onze Vader

De deurcollecte is bestemd voor Serious Request
3FM en het Rode Kruis zetten zich in voor slachtoffers van mensenhandel. Denk bij mensenhandel aan seksuele uitbuiting (gedwongen prostitutie, loverboys), arbeidsuitbuiting of gedwongen criminaliteit. Er is altijd sprake van dwang en vaak ook van bedreiging en manipulatie van de slachtoffers. De mensenhandelaar wordt er rijk van. Kom in actie voor de slachtoffers van dit verborgen drama en steun 3FM Serious Request: The Lifeline.

Slotlied: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge, (2x)

In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen Amen, Amen.

Zegen

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.