Liturgie 22 december 2019

Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van Advent, Rorate (dauwt hemelen gerechtigheid)

Zondag 22 december 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Sylvia Bakker
Lector: Lenie de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Jan Muller
M.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster

 

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer AMEN.

Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering: Lied 297 (solo/koor: Cantorij; overig: Allen)

Antifoon aanvangslied (Lied 432d)
Cantorij 1e maal, Allen 2e maal

Aanvangslied: Lied (Psalm) 19: 1 en 2 (Allen)

Antifoon (Allen)

Aansteken van de vierde Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Adventsproject kindernevendienst: Geef licht

Projectlied: Geef licht
In het donker van de nacht
zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door.
Zo geeft God je levenskracht.

Refrein: Geef licht, geef licht!
Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.

4e Advent

Wie wil wonen in een land
vol van ruzie, haat en nijd?
Doe wat goed is, stop de strijd,
God neemt mensen bij de hand.

Gebed: De Heer zal bij u zijn. DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing: Micha 7: 1-7, 18-20

Zingen: Lied 437 (Cantorij: 1, 3 en 5, Allen: 2, 4 en 6)

Evangelielezing: Matteüs 1: 18-25

Zingen: Lied 446 (Cantorij: 2 solo en 4 solo , Allen: 1, 3 en 5)

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 463
Cantorij: 1, 3, 5 3 en 7
Allen: 2, 4, 6 en 8

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes: 1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: O kom, o kom, Immanuël (gez. 125)

(Cantorij: 1, 3 en 5, Allen: 2, 4, 6 en 7)

O kom, die ‘s hemels Wijsheid zijt S(apientia)
op Godes weg de voeten leidt.
Uw waarheid in het hart gelegd,
roept ons van het begin terecht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël (Spreuken 8:1-6)

O kom, die onze Heerser zijt, A(donai)
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël (Deut. 10:17-21)!

O kom, Gij wortel Isaï, R(adix Jesse)
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël ! (Jesaja 11 :1-10)

O kom, Gij sleutel Davids, kom C(lavis David)
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord !
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël ! (Jesaja 22 :20-23)

O kom, o kom, Gij Oriënt, O(riens)
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël ! (Maleachi 4:1-3)

O kom, der volken Koning, kom, R(ex Gentium)
uw naam op aarde heerse alom.
Wie is aan u in macht gelijk?
In wijsheid troont uw koninkrijk!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël! (Jeremia 10:6-7)

O kom, o kom, Immanuël, E(mmanuel)
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer !
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël ! (Jesaja 7:14)

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Rooseveltpaviljoen

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Kerstnachtdienst
Op dinsdag 24 december om 22.00 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude. Met m.m.v. het christelijk gemengd regiokoor Excelsior.

Viering op Kerstmorgen
Op woensdag 25 december om 9.30 uur in de Vennekerk. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude, m.m.v. CMV de Harmonie.

Zondag 29 december
Dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Itse de Boer.

Zondag 29 december
Top2000 kerkdienst om 17.00 uur in de Vennekerk. Met de tophonderdband Grooving en Ruth Bos. Voorgangers: pastor Tineke Huizing en ds. Bert `L. van der Woude.
De collecte is voor Schuldhulpmaatje.

Gezegende Kerstdagen!

Bezinning & Cultuur

Enkele onderdelen waarvan het handig is om niet te lang te wachten met aanmelden. Dan weten we ook als commissie Bezinning & Cultuur of geplande activiteiten door kunnen gaan.

22 december (vanmiddag)
Adventswandeling 13.30 uur; kosten € 8.50- p.p + vervoer, info & aanmelding Ellen Smid.

17 januari 2020
Bijbels koken Winschoten (blz.5) 17.00 uur, info & aanmelding: Ellen Jalink of ds. Bert van der Woude

31 jan – 2 februari 2020
Kloosterbezoek Zundert; info & aanmelding ds. Bert van der Woude.

9 – 22 maart 2020
Lang weekend naar Mainz. Informatie & aanmelding kan online of bij ds. Bert L. van der Woude. Bekijk het programma en aanmeldingsformulier. Aanmelding kan tot 15 januari 2020!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.