Liturgie 8 december 2019

Liturgie voor de dienst op de 2e zondag van Advent, Populus Sion (volk van Sion)

Waarin Wijbrand Jacob Medendorp wordt bevestigd in het ambt van diaken. Zondag 8 december 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst:  Els Hessels
Lector: Ina Kruizinga
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied     Lied (Psalm) 72: 1 en 2

Aansteken van de eerste Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Adventsproject kindernevendienst: Geef licht!

Projectlied Geef licht (zie bladzijde 3)

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing  Micha 4: 1-8

Zingen     Lied 447

Evangelielezing    Matteüs 3: 1-12

Zingen     (Lied 339a)

Overdenking

Orgelspel

Zingen     Lied 456b: 1, 2 en 8

(Kinderen komen terug in de kerk)

DIENST VAN DE BEVESTIGING

Geloofsbelijdenis (allen staan)

Zingen     Lied 675: 1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Presentatie van de aantredende ambtsdrager

Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden in het ambt van diaken:

Wijbrand Jacob Medendorp

Toelichting
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HEER.

Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen totdat hij komt.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u, broeder die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinnert u altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.

Hij heeft haar verworven door zijn leven te geven, – het is zijn kerk. Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op; voedt uzelf met de woorden van het geloof en de goede leer en bidt in uw zwakheid om de kracht van de Heilige Geest.

Zingen     Lied: 675: 2

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Voorganger: Geliefde broeder, u die bevestigd zult worden in het ambt van diaken dat u in geloof uw dienst mag aanvaarden: Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te geven:

Bent u er van overtuigd, dat God u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de bijbel, die een licht op ons pad is, als bron van inspiratie voor het geloof, zodat u ook afwijst en daadwerkelijk wilt tegengaan wat daarmee in strijd is?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen en bent u bereid dit alles te doen overeenkomstig het geloof en het inzicht van de kerk?

Antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging

Vraag aan de gemeente

Voorganger: Nu deze broeder tot diaken bevestigd is, belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer? Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Toezang     Lied 415

1 Zegen hem Algoede, neem hem in uw hoede
en verhef uw aangezicht over hem en geef hem licht.

2 Stort op onze bede, in zijn hart uw vrede,
en vervul hem met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze heer, amen, God uw naam ter eer!

Enkele woorden van de preses van kerkenraad, Eise Smid

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes     1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied     Lied 1016

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 15 december is de 3e Adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is pastor Tineke Huizing.

Kerstkaarten voor Nicolesti
Op deze zondag kunt u weer kerstkaarten inleveren. De doos staat in de Marktpleinkerk. We hopen dat u allemaal meedoet. Graag uw naam op de kerstkaart vermelden. Een postzegen is niet nodig. U mag er kerstgroet in het Hongaars aan toevoegen:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

(Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar)

U mag de kaarten ook afleveren aan de Hoorntjesweg 15.

 

Bezinning & Cultuur

18 december
Stiltewandeling, voorafgegaan door korte viering om 9.30 uur in de Stefanuskerk, Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing. Ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf.

19 december
Wereldkeuken van 17.30-19.00 in uur Ons Gebouw Winschoten, reservering: ds. Bert L. van der Woude of via de lijsten in de kerk, kosten € 10.- p.p. Deze keer gerechten uit Spanje.

29 december
Top2000 kerkdienst op zondag 29 december om 17.00 uur in de Vennekerk. Met de tophonderd coverband Grooving en Ruth Bos. De collecte in deze dienst is voor schuldhulpmaatje. ‘Mit elkoar Oldambt’. Na afloop zijn er oliebollen, glühwein en chocolademelk.

Lang weekend naar Mainz (19 -22 maart 2020). Programma en mogelijkheid tot aanmelding staan op onze website: www.pg-winschoten.nl

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.