Liturgie 1 december 2019

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag van Advent, Ad te Levavi (tot u hef ik mijn hart op)

Zondag 1 december 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Lenie de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 25: 1 en 2

Aansteken van de eerste Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Adventsproject kindernevendienst: Geloof met me mee!

Projectlied: Geef licht (zie bladzijde 3)

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing: Micha 2

Zingen: Lied 451

Evangelielezing: Matteüs 24: 32-44

Zingen: (Lied 339a)

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 439: 1 en 3

(Kinderen komen terug in de kerk)

Projectlied ‘Geef licht’

In het donker van de nacht
zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door.
Zo Geeft God je levenskracht.

Geef licht, geef licht!
Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.

Eerste Advent
Micha is profeet van God
en hij zegt: ‘Zo kan het niet!
Jullie doen elkaar verdriet.
Zo maak je de stad kapot.‘ Refrein

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes: 1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: Lied 1009

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.