Liturgie 24 november 2019

Liturgie voor de dienst op Eeuwigheidszondag 2019

Zondag 24 november 2019 om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Hilda van de er Woude
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied 275

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zij

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied     Lied 657

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Zingen     Lied 1005

Lezing uit het Nieuwe Testament     Openbaring 21: 1-7

Zingen     Lied 800: 1 en 2

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

2 Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

Overdenking

Zingen     Lied 800: 3

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid waar
twee of drie vergaderd zijn.

Evangelielezing     Mattheüs 5: 1-12

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

– GEDACHTENIS DER NAMEN –

Inleidend woord en gedicht

De blad ’ren vallen, vallen als van ver
als sterven in de hemel verre gaarden;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
de eenzaamheid in, weg van elke ster.
Wij allen vallen. Deze hand hier valt.
En welke je ook ziet: het is in alle.
En toch één is er die dit vallen
oneindig zacht in handen houdt.

Rainer Maria Rilke

Noemen van de namen van de overledenen en aansteken van de kaarsen
Aansluitend is er gelegenheid een lichtje aan te steken voor wie u wilt gedenken.
Onderwijl zingen we enkele Taizé-liederen:

Lied 598
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft

Lied 256
Blijf met uw genade bij ons,Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Lied 37
Jesus, remember me when you come in to your kingdom
Jesus, remember me when you come in to your kingdom
Jezus, gedenk mij wanneer u uw koninkrijk binnengaat.

Zingen     Lied 731 (cantorij: 1, allen: 2 en 3)

2. Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

3. Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Collecten     1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied     Lied 634

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Zingen     Lied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

 

 

MEDEDELINGEN

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Roemenië.
Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten

24 november (vanmiddag)
15.00 uur Avondmaalsviering in de Renselheerdt. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Zondag 1 december
1e adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

 

AGENDA OVER DE BRUG

24 november (vanmiddag)
16.00 uur Concert van Belcanto in de Marktpleinkerk in Winschoten

29 november
Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur Ons Gebouw Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude / Ellen Jalink. Er is nog ruim plaats, dus schroom niet.

1 december
Zin in Oldambt, Inspiratiecafé om 1500 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten. Ds. Bert L. van der Woude interviewt ds. Jan Hommes, classispredikant van classis Groningen/Drenthe. Toegang gratis. Consumpties zijn voor eigen rekeningen.

4 december
Kwetsbaarheid van het leven, een drieluik. 19.30 uur Ons Gebouw Winschoten, info & aanmelding: Judith Groot Zevert.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.