Liturgie 17 november 2019

Liturgie voor de dienst op de 9e zondag van de herfst

Zondag 17 november 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Anke Bos
Leiding KND: Janny Geertsema
Ouderling van dienst: Henny Muller
Organist: Koos Akkerman

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied (Psalm) 98: 1 en 2

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied    Lied 305

Kindernevendienst

Zingen    Samen in het licht

1. Wij gaan voor even ut elkaar en delen nu het licht dat licht
vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Eerste lezing    Exodus 3: 1-15

Zingen    Lied 416

Evangelielezing    Lucas 20 : 27-40

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen     Lied 800: 1 en 2

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes     1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied     Lied 1009 Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het hospice Sint Maarten.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Vanmiddag om 15.00 uur is er Avondmaalsviering in het Vondelhuys. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Vanavond om 19.00 uur is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk. Liturg is ds. Richard Offringa uit Scheemda (voorafgaand is er gelegenheid het labyrint te lopen).

Zondag 24 november is de dienst op eeuwigheidszondag in de Vennekerk om 9.30 uur. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude. In deze dienst gedenken we de dierbare overledenen binnen onze gemeente die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn.

‘s middags om 15.00 uur is er een viering van het Heilig Avondmaal in de Renselheerdt. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Uitnodiging Gemeenteavond

Komende maandag 18 november bent u van harte uitgenodigd voor een gemeente-avond die om 19.30 uur begint in Ons Gebouw. Na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje.

 

Bezinning & Cultuur

17 november
Labyrint lopen 15:30 uur Marktpleinkerk Winschoten. Info & aanmelding Maroesja Veken. Kosten: € 10.-pp.

19 november
Slow food, gespreksgroep senioren (met lunch) 12.30 uur Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude.

20 november
Stiltewandeling 9.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing, maar ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding vooraf.

20 november
Leerhuis Filosofie (blz. 19) 18.00 uur in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude.

21 november
Slow Food, gespreksgroep om 10.00 uur Ons Gebouw Winschoten, opgave: ds. Bert van der Woude.

21 november
Wereldkeuken (blz.7) 17.30- 19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten, opgave: Ellen Smid of ds. Bert van der Woude, kosten € 10.- p.p.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.