Liturgie 10 november 2019

Liturgie voor de dienst op de 8e zondag van de herfst, Oogstdienst

Zondag 10 november 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Mw. Ina Kruizinga
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Organist: Jan Muller

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied (Psalm) 67: 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied    Lied 906 : 2, 6 en 7

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Eerste lezing     Jesaja 1: 18-26

Zingen     Lied 447

Evangelielezing     Lucas 19 : 41-47

Zingen 
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen     Lied 657

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte     1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied     Lied 793

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het hospice Sint Maarten.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten

Zondag 17 november is de dienst in de Marktplein om 9.30 uur. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude. ‘s middags om 15.00 uur is er een viering van het Heilig Avondmaal in ’t Vondelhuys. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

‘s avonds om 19.00 uur is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk. Liturg is ds. Richard Offringa uit Scheemda.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Uitnodiging Gemeenteavond
Komende maandag 18 november bent u van harte uitgenodigd voor een gemeente-avond die om 19.30 uur begint in Ons Gebouw. Na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje.

Bezinning & Cultuur

10 november (vanmiddag)
Lezing over het werk van Eugen Drewermann om 15.30 uur in de Lutherse kerk. Kosten: € 5,- p.p. Inclusief: koffie/thee/glas wijn.

13 november
Meditatieve dans (blz.34) 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda

13 november
Kwetsbaarheid van het leven, een drieluik (blz. 21) 19.30 uur in de Marktpleinkerk Winschoten, info & aanmelding: Judith Groot Zevert.

13 november
Muziek beluisterd en toegelicht (blz.33), 19.30 uur Ons Gebouw in Winschoten.

15 november
Wijnproeverij in de Marktpleinkerk. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 10,- p.p.
Aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

17 november
Labyrint lopen 15:30 uur Marktpleinkerk Winschoten. Info & aanmelding Maroesja Veken. Kosten: € 10.-p.p.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.