Liturgie 3 november 2019

Liturgie voor de dienst op de 7e zondag van de Herfst

Zondag 3 november 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Hilda van der Woude
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied 280: 1, 3, 5 en 7

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied    Lied 305

Kindernevendienst

Zingen    Lied 186

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

1e Lezing    Genesis 12: 1-8

Zingen    Lied 802: 1, 3 en 5

Evangelielezing    Lucas 19: 1-10

Gezongen Acclamatie 
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen    Lied 323

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte    1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied    Lied 816

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de zending.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten

Zondag 10 november vieren we de oogstdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

 

Agenda Bezinning & Cultuur

3 november
Zin in Oldambt: Inspiratiecafé met als gast Marian Kiewiet, coördinator van het Taalhuis. Aanvang: 15.00 uur in hotel Victoria. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

4 november
Adrillen. De Marktpleinkerk is open vanaf 10.00 uur ‘s morgens. Er is koffie, gebak en de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Het Over de Brug programma wordt in enkele onderdelen toegelicht en tussen de middag kunt u pannenkoeken eten.

6 november
Informatie avond over de weekendreis naar Mainz. Aanvang: 19.30 uur in Ons Gebouw.

9 november
Dagtocht naar Bremen

10 november
Lezing over het werk van Eugen Drewermann in de Luthersekerk. Aanvang: 15.30 uur. Kosten: € 5,- pp (inclusief koffie/thee en een glas wijn).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.