Liturgie 27 oktober 2019

Zondag 27 oktober 2019, Reformatiezondag

Regiodienst Streekgemeente Oost-Groningen om 9.30 uur  in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger: ds. Ariaan Baan
Organist: Bouko Tiggelaar
Ouderling van dienst:
Lector:  Janny van Lang
Kindernevendienst:  Janny Geertsema

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 130: 1, 2

1. Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Here, red!

2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

Stil gebed

Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en de aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand nooit loslaat
Er is genade voor ons en vrede
van God onze vader en van Jezus Christus
AMEN

Zingen Psalm 130: 3, 4
3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

4. Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit!
De HEER is vast besloten / tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld.

Kyrië

Lied 301h (twee keer, de tweede keer overgaand in Loflied)
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Loflied,  lied 305: 1, 2, 3

1. Alle eer en alle glorie / geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden / uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht, / zie ons vol ontferming aan.

2. Alle eer en alle glorie / geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt / is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht / steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie / geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, / vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,  / maak de tongen los voorgoed! 

Gebed om de Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Bijbellezing:  1 Samuel 24: 1-23

Antwoordlied Psalm 57: 1,4, 6
De psalm die David schreef toen hij werd vervolgd door Saul.

1.Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij,
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij,
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen.
In uwer vleuglen schaduw berg ik mij,
tot d’onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.

4. Zij hebben mij een valstrik uitgezet,
maar God bevrijdt mijn voeten uit het net.
Zij hebben mij arglistig met hun allen
een kuil gegraven, maar ik ben gered
en zij zijn reddeloos erin gevallen.

6. Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer
aan u, van wien ik zingend profeteer.
Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven.
Verhef U boven alle heemlen, Heer,
uw heerlijkheid zij over alle leven!

 

Bijbellezing: Handelingen 9: 1-20

Antwoordlied lied 721: 1,2, 3
tekst: Martin Luther, melodie Wittenberg 1543

1. Houd ons bijeen, God rond uw woord,
Houd tegen wie uw heil vermoordt,
Nu Christus niet meer wordt geëerd
En men bestrijdt dat Hij regeert

2. Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!

3. Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.

Preek

Antwoordlied  lied 723: 1, 2  Hervormingslied

2. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning

Dankgebed  en voorbede

Mededelingen van de diakenen

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug

Slotlied lied 898: 1,2, 3, 4
Tekst: Martin Luther, melodie Wittenberg 1533

1. Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
2. Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij ’t nog niet wist:
Jezus Christus is ’t,
de Heer van ’t heelal,
die overwinnen zal, –
God zelf staat ons terzijde.
3. Al wordt de wereld ook een hel
en ’t leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, – Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
’t is machtloos geweld, –
zijn vonnis is geveld.
Eén woord, en hij moet vallen.
4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Zegen met gezongen AMEN

Na afloop van de dienst van harte welkom bij de koffie/thee in de kerkzaal en in Irene.