Liturgie 13 oktober 2019

Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel op de 4e zondag van de Herfst

Zondag 13 oktober 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Hilda van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied   276

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied    Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Schriftezing     2 Samuel 1 : 1-16

Zingen     Lied 310

Evangelielezing    Lucas 17 : 11-19

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen     Lied 834

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven

Tafelgebed

De Grote lofprijzing

V.: De Heer zij met u
A.: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
V.: Heft uw harten omhoog
A.: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
V.: Brengen wij dank aan de HEER, onze God
A.: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
V.: U komt onze dank toe,
Eeuwige God,
overal en altijd
door Jezus, onze Heer.
Want u hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:
Het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde
reikt u ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken
stelt u in het vooruitzicht.
Daarom, Eeuwige God
voegen wij ons
in het grote koor
van allen die U eren en dienen
van de heiligen van naam
en alle andere stemmen
van heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd
en zingen wij U toe:

Zingen    Sanctus & Benedictus (Lied 404e)

V.: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die van uw Geest vervuld is geweest,
en zijn zending heeft aanvaard
om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost,
de gebrokenen geheeld heeft
en de zijnen liefhad tot het einde;
Die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u:
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis!

Acclamatie     Lied 407b

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood van de Heer
totdat HIj komt.
Kom Heer Jezus kom.
Kom Heer Jezus kom.

Paraklese (gebed om de Geest)
Kom, o Geest van God, kom
Daal op deze gaven neer,
Vernieuw het geschonden gelaat
Van de mensenwereld, deze aarde,
En doe uw vruchten in ons groeien:
Vrede, vreugde en gerechtigheid.
Samen met alle nu levenden
Die wij aan u opdragen:
Hen met wie wij vreugde beleven
En hen over wie wij zorgen hebben
Samen ook, Goede God, met onze doden,
Die wij uit handen hebben moeten geven
En die wij voor U en elkaar gedenken
En samen met alle geloofsgetuigen,
Die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte.
Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in de hemel en op de aarde.
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, Onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw rijk
waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader

Zingen     Agnus Dei (Lied 408e)

Lam van God, dat wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:
Geef uw ontferming! (2x)
Lam van God, dat wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!

Vredegroet

V: De vrede van de Heer zij met u allen
A: ZIJN VREDE OOK MET U!

Ieder wordt genodigd zijn of haar naasten “De vrede van Christus” te wensen met een handdruk.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Tijdens onze rondgang en het ontvangen van brood en wijn zingen we ………

Lied 568a 
Ubi Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Lied 117d
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Dankgebed

V: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt,
en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven
U ter eer, onze naaste tot heil.
A: Amen.

Slotlied    Lied 981

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl bezoek ook onze website: www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Zondag 20 oktober is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Richard Offringa uit Scheemda.

 

Bezinning & Cultuur

15 oktober
Gespreksgroep senioren & lunch. Aanvang: 12.30 uur in Ons Gebouw. Kosten: € 5,- pp.

16 oktober
Stiltewandeling om 9. 30 uur in de Stefanuskerk Finsterwolde. Info & aanmelding pastor Tineke Huizing, maar ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding vooraf.

16 oktober
Leerhuis Filosofie 20.00 uur in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert. L. van der Woude.

17 oktober
Wereldkeuken 17.30-19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten. Gerechten uit de Engelse keuken. Kosten € 10.- p.p.

18 oktober
Meditatieve dans om 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.