Wat deed God voor hij de wereld schiep?

Nikolaas Sintobin, Wat deed God voor hij de wereld schiep? en 51 andere vragen over het christelijk geloof. Kok, Boekencentrum Uitgevers Utrecht / Lannoo Tielt 2019, 128 blz.

Toen ik de titel van dit boekje voor het eerste tegenkwam was ik meteen geïntrigeerd. Niet dat ik ook maar een moment verwachtte dat de schrijver een antwoord op de vraag kon geven, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Enig speurwerk verzekerde mij dat het om een handzaam boekje gaat dat fris en met humor geschreven is. Het is in eerste instantie voor jongeren bedoeld en dat verklaart waarom de lezer met ‘je’ wordt aangesproken. Gelukkig verliest de schrijver zich niet in al te populair taalgebruik en toont zich een onderhoudend onderwijzer. Nikolaas Sintobin is Jezuïet en internetpastor en dat geeft hem zicht op wat er onder jongeren leeft.

Het boekje bestaat uit 52 korte teksten van nooit meer dan twee pagina’s. Via sterretjes in de tekst verwijst de auteur naar de 52 trefwoorden die hij achter in het boekje heeft opgenomen. Bij ieder trefwoord geeft hij een toelichting van een paar regels. Dit is wat het onder het trefwoord ‘protestant’ te lezen valt:

Protestanten zijn christenen. De breuk tussen de protestantse christenen en de Katholieke Kerk vond plaats in de 16e eeuw, tijdens de Hervorming of Reformatie. Voor protestantse christenen is de Bijbel erg belangrijk. Ze hechten minder belang aan de sacramenten dan katholieke christenen en erkennen het gezag van de paus niet.

Luther wordt niet genoemd en bij de L zoek ik tevergeefs naar zijn naam. Geeft niet. Wie het kort wil houden moet zich beperken.

Leidraad voor Niklaas Sintobin is de geloofsbelijdenis van Nicea. Het ‘credo’ zoals het vaak gezongen wordt met die prachtige regel over ‘Licht uit licht’. Dit credo voorziet in alle thema’s die in vragende vorm worden aangeboden. Dat is ook de kracht van dit boekje. De opzet van vraag en antwoord is bekend uit de catechismus. Vroeger waren veel protestanten bekend met de Heidelberger catechismus, maar die tijd ligt achter ons. Dit boekje heeft niets schools en in de uitleg komt de schrijver naar de lezer toe.

Aan het eind van iedere tekst zijn enkele vragen te vinden die verder gesprek aanmoedigen. Ook daar een verwijzing naar eerdere en latere vragen. Zo worden de losse vragen tot een samenhangend geheel.

Ik heb veel plezier beleefd aan dit boekje maar voel me geroepen om toch een enkele kanttekening te plaatsen. Hoewel Sintobin zich inspant om de moderne (jonge) lezer tegemoet te komen blijft hij binnen de veilige grenzen van de katholieke leer. Zijn schetsen hebben frisse kleuren, maar hij kleurt nooit buiten de lijntjes. Over de onfeilbaarheid van de paus zou een iets kritische opstelling niet misstaan. Hetzelfde geldt voor de maagdelijkheid van Maria. In zijn toelichting gaat hij de kant uit van een symbolische duiding maar houdt een slag om de arm.

Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans. De uitnodiging tot gesprek aan het eind van iedere tekst maakt echter veel goed. Laten we het er vooral samen over hebben.

En wat deed God voordat Hij de wereld schiep?

Voor God de wereld schiep deed Hij wat Hij altijd heeft gedaan en zal doen: Hij beminde. God is immers liefde. Alles wat Hij doet of niet doet heeft te maken met liefde.

Als mens kunnen we alleen denken binnen het kader van de tijd. Als het over Gods liefde gaat past daar het woord ‘Eeuwigheid’. God is nooit opgehouden Schepper te zijn en Gods eeuwige liefde draagt ons iedere dag door de tijd heen. Een mooi antwoord dat te denken geeft.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.