Een goed verhaal

Eén van de redenen om dit jaar voor het thema ‘een goed verhaal’ te kiezen is de afnemende kennis van Bijbelverhalen. En dat is jammer, want de Bijbel heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van onze cultuur en onze taal.

Bert Klei kon in zijn stukjes in het dagblad Trouw nog schrijven over ‘een bal des gehakts’ en dan wist iedereen dat de taal van de Statenvertaling als voorbeeld had gediend. Iemand die nauwelijks scholing had gehad, maar wel de Bijbel kon lezen werd terecht als geletterd beschouwd. De Bijbel is dus belangrijk en verdient veel aandacht.

In de startdienst in Oostwold kreeg iedereen de kans om drie van zijn of haar favoriete Bijbelverhalen op te schrijven. Daarna vond kort een gesprekje plaats om links of rechts aan de buren de keuze toe te lichten. Heel geanimeerd en ergens jammer dat de waarde van de gesprekken beperkt bleef tot het moment zelf.

De keuzes hebben we wel verzameld en uitgewerkt. Die treft u aan in bijgevoegd overzicht.
De top drie wordt gevormd door deze verhalen:

  1. Het Geboorte- of Kerstverhaal
  2. Het Opstandings- of Paasverhaal
  3. Het Scheppingsverhaal

Wie verder kijkt ziet dat de verhalen uit het Oude Testament even talrijk vertegenwoordigd zijn als de verhalen uit het Nieuwe Testament en zelfs iets vaker worden genoemd.

Het verhaal van de geboorte van Jezus ‘wint’ weliswaar, maar wie naar de gelijkenissen kijkt en alle resultaten bij elkaar optelt ontdekt dat deze verhalen eigenlijk de grote ‘winnaar’ zijn.

Het is nu vooral statistiek, maar we hebben een jaar de tijd om ons met elkaar te verdiepen in de betekenis van de Bijbelse verhalen en dat lijkt mij een mooi vooruitzicht.

Hartelijke groeten,

Bert L. van der Woude

 

OUDE TESTAMENT NIEUWE TESTAMENT
Scheppingsverhaal 28 (3) Jezus
Kaïn en Abel 5 Geboorte / Kerstverhaal 51(1)
Ark van Noach 19 (7)
Toren van Babel 1 Maria 2
Abraham 10 Optreden van Jezus
Offer van Izaäk 6 De 12 jarige Jezus in de tempel 4
Izaäk & Rebecca 1 Jezus zegent de kinderen 2
Jakob & Ezau 2 Zacheüs 3
De Jacobsladder 1 De overspelige vrouw 2
Jozef 21 (6)
Mozes Wonderen 1
Exodusverhalen 21 (6) Bruiloft te Kana 3
Mozes en het biezen mandje 11 Wonderbare spijziging 14 (10)
Mirjam 1 Opwekking dochtertje Jaïrus 6
Tien Plagen 1 Genezing van een melaatse 1
Brandende braamstruik 2 Opwekking van Lazarus 5
Tien geboden 6 Genezing van Bartimeüs 3
Rechters Wonderbare visvangst 5
Debora   & Barak 2 Stilling storm op het meer 1
Gideon 1 Gelijkenissen 15 (9)
Simson 17 (8) Barmhartige Samaritaan 25 (5)
Hannah 1 Verloren zoon 17 (8)
Samuël (roeping) 2 Dwaze en wijze maagden 5
Talenten 2
Koningen Verloren schelling/drachme 2
Verhalen Saul/David 5 De goede herder 8
David en Goliath 21 (6) Zaaier 1
David en Jonathan 1 Penningske van de weduwe 1
Salomo 3 Rijke man, arme Lazarus 1
Ruth (Naomi) 17 (8) Onrechtvaardige rechter 1
Profeten 1
Elia/ Elisa Lijdensverhaal 15 (9)
Hemelvaart van Elia 1 Voetwassing 2
Genezing van Naäman 2
Jeremia (roeping/visioen) 2 Opstandingsverhaal 33 (2)
Jona 15 (9) Emmaüsgangers 6
Daniël in de leeuwenkuil 26 (4)
Esther 5 Pinksteren 4
Job 8 Paulus 4
Psalm 23 3 Geloof, hoop en liefde 1
Psalm 42 1 Openbaring
Prediker 2 Nieuwe hemel en nieuwe aarde 2
Hooglied 2
Totaal OT 264 Totaal NT 248

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.