Liturgie 6 oktober 2019

Liturgie voor de dienst op de 3e zondag van de herfst, Israëlzondag 

Zondag 6 oktober 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Chris de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Jan Muller

 

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied (Psalm 84 : 1,2 en 6)

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied    Lied  305 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing:  1 Samuel 24: 1-23

Zingen    Lied 974: 1, 3 en 5

Evangelielezing    Lucas 17: 1-10

Gezongen Acclamatie
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                                

Orgelspel

Zingen    Lied 362

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader            

Collecte    1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied    Lied 1016

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Kerk en Israël

 

 

MEDEDELINGEN

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

10 JAAR OVER DE BRUG!
De Over de Brug kalender is uit. Voor een bijdrage van € 2,-kunt u deze meenemen. 

 

 

Komende diensten

Zondag 13 oktober is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude. In deze dienst voor het Werelddiaconaat hopen we ook het Heilig Avondmaal vieren. 

 

Agenda Bezinning & Cultuur

6 oktober
Zin in Oldambt: Inspiratiecafé met als gast Harm Evert Waalkens. Aanvang: 15.00 uur in hotel Victoria. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

Evensong in de Marktpleinkerk met Bel Canto o.l.v. Bouko Tiggelaar. Aanvang: 19.00 uur.

9 oktober
Meditatieve dans in Scheemda. Aanvang: 10.00 uur.

11 oktober
Bijbels koken in Scheemda. Aanvang: 17.00.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.