Liturgie 29 september 2019

Liturgie voor de dienst op de 2e zondag van de Herfst

Zondag 29 september 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied 280: 1, 3, 5 en 7

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied: Lied  305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing    1 Samuël  21: 2-10

Zingen     Lied 1009

Evangelielezing     Lucas 16: 19-31

Gezongen Acclamatie
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen   Lied 718

Overlijdensbericht

Zingen   Lied 961 (2x)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied    Lied 1014

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten
Zondag  6 oktober  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

 

10 JAAR OVER DE BRUG!

De Over de Brug kalender is uit.
Voor een bijdrage van € 2,-kunt u deze meenemen

 

Agenda Bezinning & Cultuur

30 september: Start Oriëntatiecursus TVG in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Aanvang: 19.30 uur

2 oktober
Muziek beluisterd en toegelicht
Gespreksgroep Rebible

4 oktober
Gevlekte pracht en bontigheid in Ons Gebouw

5 oktober
Studiedag Eugen Drewermann in Bennekom
Orgelconcert Dorpskerk Midwolda

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.