Liturgie 22 september 2019

Liturgie voor de 1e zondag van de herfst

Zondag 22 september 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk in Winschoten

Voorganger: ds. Hennie Marsman, Losser
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Anke Bos
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel                                                   

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                             (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied   212: 1, 2 en 3

Kyriegebed
V: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h

Glorialied    869: 1 en 4

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren

1e Lezing     Amos 8: 4-7

Zingen     Psalm 138:1, 2, 3 en 4

Evangelielezing     Lucas 16: 1-17

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel  

Zingen      1001: 1, 2 en 3

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven     1e Diaconie,  2e Kerk

Slotlied      1014: 1, 2, 3, 4 en 5

Zegen

 

De uitgangscollecte is bestemd voor het Vredeswerk

 

….

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Deze zondag: Marktpleinkerk om 19.00 uur Taizédienst

Zondag 29 september is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.