Liturgie 15 september 2019

Startzondag Streekgemeente Oost-Groningen 15 september 2019, 9.30 uur bij “PG Oostwold”. Thema: “Een goed verhaal”

 

Voorgangers: ds. Bert van der Woude,  pastor Tineke Huizing, Richard Offringa
Organist: dhr. Koos Akkerman

 

Inleidend orgelspel

Welkomstwoord  

Openingslied: Lied 975:1,2

 

 

 

 

 

 

 

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Onder de hoede van de hemel schuilen wij,
God, bij u en bij elkaar.
A: Geef ons uw vrede.
V: Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven.
Geef ons uw vrede. Onderricht ons in uw woorden
Schenk ons leven op uw wegen.

Lied 295

Kyriëgebed met gezongen Kyrïe lied 301h

Glorialied: Liefste lied van overzee (mel. Lied 103c)

1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

2. Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Kindermoment

Lied: Reus Goliath (uit: Alles wordt nieuw 1-11)

2. Daar staat hij midden in het dal,
hij lacht hen uit en spot:
Waar blijft de man die vechten zal,
en waar is jullie God?

3. Maar David met zijn herdersstok
gaat helemaal alleen
de berg af naar die grote reus
en doodt hem met zijn steen.

4. Reus Goliath, reus Goliath,
’t is uit met jouw geweld,
want David heeft op God vertrouwd,
en David is een held.

Inleiding thema

Als gebed om de opening van het Woord:  Lied 333

1e Schriftlezing   1 Sam. 17:31-58

Zingen    Lied 1012: 1, 3 

En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, – dat wij in dit uur
de strijd voor ’t rijk aanvaarden,
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden. 

2e Schriftlezing: Lucas 15:1-10

Lied 896:1

Meditatie

Zingen      Lied 1001: 1,2,3

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Gedicht (bewerking van psalm 84)

Om liefde
bouwen wij een huis
een woonplaats voor toekomst
pleisterplaats
voor mensen onderweg

Om liefde
breken wij af
muren van vooroordelen
angst en verlamde schouders

Om liefde
bouwen wij op
een woning voor ontmoeting
ruimte om te delen
pijn en verdriet
hoop en kracht
geloof in God en mensen

Ons spiegelend
in mus en zwaluw

Sjon Donkers (uit Medemens 2)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten zijn bestemd voor Kerk in Actie, Streekkerk, Streekdiaconie.

Slotlied: Samen op weg ( PSG Oost-Groningen mel. 665) 1,2,4

Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid

De weg die wij nu samengaan,
is God erbij, Hij gaat vooraan!
‘t Beloofde land ligt in ‘t verschiet.
Hij leidt ons en verlaat ons niet.

Zegen

beantwoord met gezongen: “Vrede van God”, Op toonhoogte 135: 1,3

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.