Liturgie 8 september 2019

Liturgie voor de 12e zondag van de zomer

 

Zondag 8 september 2019 is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk in Winschoten

Voorganger: Simone van de Vrie
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Anke Bos
Organist: Jan Muller

 

Orgelspel                                                   

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied:  Psalm 65: 1 en 2

Kyriegebed V.: ….bidden wij allen samen:

Lied  301h

Glorialied: Lied 413

Inleidende woorden

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn

A: De Heer zal u bewaren 

1e Lezing:    Jesaja 6: 1-8

Zingen: Lied 405

Evangelielezing: Lucas 5: 1-11

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                               

Orgelspel                           

Zingen: Lied 1005

Bericht van overlijden

Zingen Lied 961 (2x)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven:           1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied: Lied 425

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het JOP

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten !

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

 

 

Komende dienst:

Zondag 15 september is de startdienst om 9.30 uur in de Prot. kerk in Oostwold. Voorgangers zijn de 3 predikanten van de streekgemeente.

 

MEDEDELINGEN

Heeft u de komende zondag vervoer naar Oostwold nodig dan mag u bellen naar Boukje Haan, tel.nr. 420980.