Liturgie 25 augustus 2019

Liturgie voor de 10e zondag van de zomer

Zondag 25 augustus 2019 is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk in Winschoten

Voorganger: ds. Feike Volbeda
Ouderling van dienst: Sylvia Bakker
Lector: Janny van Lang
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel                                               

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied  984:1,4,5,6

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h

Glorialied     867

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren 

1e Lezing            Jesaja 30, 15-21

Zingen    Lied 119a    

Evangelielezing    Lucas 13, 22-30 

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

 Orgelspel                           

Zingen: Lied 760

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader            

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie 2e Kerk

Slotlied    Lied 993

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende dienst
Zondag 1 september is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Jurjen Hilverda.