Liturgie 11 augustus 2019

Liturgie voor de regiodienst van Schrift en Tafel op de 8e zondag van de Zomer

Zondag 11 augustus 2019 om 9.30 uur
in de “Vennekerk” te Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Bouko Tiggelaar

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Samen op Weg (melodie lied 665 )

1. Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

2. Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid

3. Wij vieren samen avondmaal,
met jong en oud, in eigen taal,
en doen dat tot gedachtenis,
dat Christus in ons midden is.

4. De weg die wij nu samengaan,
is God erbij, Hij gaat vooraan!
‘t Beloofde land ligt in ‘t verschiet.
Hij leidt ons en verlaat ons niet.

Bemoediging en groet

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A.: die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V.: Die trouw is tot in eeuwigheid,
A.: die het werk van zijn handen niet loslaat.
V.: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus

A.: Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
AMEN

Zingen: Lied 362: 1 en 2

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Kyriëgebed met gezonden Kyrie, Lied 301h

Glorialied: lied 305

1. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Eerste Schriftlezing: Jesaja 65 : 17-25

Zingen: Lied 772

1. Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,
de wolf legt zich neer naast het lam.

2. Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
de volkeren leven in vrede.
De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.

3. Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.

4. God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,
maak een einde aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
uw volk gelukkig kan zijn.

Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 32-40

Zingen:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 747: 1, 2 en 7
1. Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.

7. Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens drinken wij daar met God.

Overlijdensbericht

Zingen: Lied 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

DE TAFEL VAN DE HEER.

Lied van overgang van Schrift naar Tafel: lied 385 (Tijdens het lied worden brood en wijn binnen gebracht)

2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood,
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

3. De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest,
Hier durven wij te dromen,
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Nodiging
V.: Jezus heeft voor allen de maaltijd gegeven
om feestelijk de verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren. Wij ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen die met elkaar delen.

Welkom aan de Tafel
V.: Wij zijn hier verzameld rond de tafel van de Eeuwige.
Gereed gemaakt voor wie Hem liefhebben
en voor wie Hem meer zouden willen liefhebben.
Voor diepgelovigen en kleingelovigen.
Voor wie hier vaker komt en voor wie hier nieuw is.
Voor wie geprobeerd heeft Hem te volgen
en voor wie het niet gehaald heeft.
Iedereen is welkom om brood en beker te ontvangen.
Van Christus, mens vervuld van God en mensen.
Die ons de weg van de liefde leerde
en zelf die weg ten volle leefde.

Groet
V.: De Heer is met u allen.
A.: Zijn vrede is met u.
V.: Verheft uw hart.
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Grote Lofprijzing
V.: U komt onze dank toe, Eeuwige God, overal en altijd door Jezus, onze Heer.
Want u hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde
reikt u ons aan,
een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt u in het vooruitzicht.

V.: Daarom, Eeuwige God,
voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren en dienen
van de heiligen van naam en alle andere stemmen van heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd en zingen wij U toe:

Zingen: Lied 146c: 7

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

V.: Ja, gezegend is Jezus,
die met zijn komst ons leven
met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade; die van uw Geest vervuld is geweest, en zijn zending heeft aanvaard om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost, de gebrokenen geheeld heeft en de zijnen liefhad tot het einde;
Die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u: doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook toen hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

Zingen: Lied 992
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij rechtdoen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
Gebed om de Geest

V.: Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest
over dit brood en over deze wijn,
en over ons die deze tekenen ontvangen.
Moge het lichaam en het bloed van Christus
voor ons worden tot leven dat niet vergaat
en ons verenigen met elkaar
en bovenal met Hem die ons bijeen zal brengen in Uw Rijk waar wij om bidden met de woorden:
A.: Onze Vader…

Vredegroet
Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.

Delen van brood en wijn
V.: Het brood dat wij breken en aan elkaar geven vertelt ons dat Jezus’ leven ook gebroken is.
Hij heeft zich aan ons gegeven,
en heeft de weg naar God geopend.
Dit brood van de Heer is brood voor onderweg.
De beker met de vrucht van de wijnstok,
daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid, omdat we in de naam van Jezus op weg mogen gaan naar Gods koninkrijk. Het is de wijn van het feest.

Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens onze rondgang zingen we samen met de Cantorij

Zingen: lied 568a (Waar vriendschap en liefde is, daar is God) Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

Zingen: lied 117d (Alle volken, looft de Heer)

Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Zingen: lied 874 (Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer)
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.

Dankgebed
v: Heer onze God,
wij danken U voor deze maaltijd,
laat Uw Woord voedzaam zijn als brood
en Uw liefde ons doorgloeien als wijn.
Dat wij vol zijn van U en openstaan voor elkaar
en zo toeleven naar Uw grote dag.
a: Amen.

Slotlied: lied 425

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen amen

De uitgangscollecte is voor KIA Werelddiaconaat

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De streekkerkenraad wenst u en jullie goede en gezegende diensten
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten:
Vandaag is er om 15.00 uur een Avondmaalsviering in ’t Vondelhuys.
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Zondag 18 augustus, zomerdienst om 9.30 uur in de Protestantse Kerk in Oostwold. Voorganger is drs. Oosterhuis

Bezinning & Cultuur
Met het volgende kerkblad van uw gemeente ontvangt u het nieuwe Over de Brug Magazine.
Het Over de Brug Festival vindt pl aats op zaterdag
21 september in en rondom de Marktpleinkerk in Winschoten. Aanvang: 13.30 uur
Thema: Een goed verhaal
met als gast:
Kaj van der Plas
(tekstschrijver en verhalenverteller).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.