Liturgie 21 juli 2019

Liturgie voor de 5e zondag van de zomer

Zondag 21 juli 2019 is de zomerdienst om 9.30 uur in de Vennekerk in Winschoten

Voorganger: ds. Feike Volbeda
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Koos Akkerman
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                      

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Psalm 84: 1, 3, 6

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A:       Lied  301h 

Glorialied     Lied 217

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren 

Inleidende woorden op de schriftlezingen

1e Lezing    1 Samuël 3: 1-10

Zingen    Lied 317

Evangelielezing    Marcus 9: 30-37

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                  

Orgelspel                 

Zingen     Lied 944 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven    1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied    Lied 513

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Zegen

…………………………

De uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende dienst

 Zondag 28 juli is de zomerdienst om 9.30 uur in de Protestantse kerk in Nieuwolda. Voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma.