Liturgie 14 juli 2017

Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van de Zomer

Regiodienst op zondag 14 juli 2017  om 9.30 uur in De Ontmoeting in Scheemda

Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

 

Orgelspel                                              

Woord van welkom

Votum (ouderling van dienst)
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet (voorganger)
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
Allen: AMEN.

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Aanvangslied      Lied 221 (na aanvangslied verzoek om te blijven staan).

Gedachtenismoment
Annie Ida Boven-Bos
Trijntje Slijm-Wegman

Zingen       Lied 416 : 1 en 4

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Glorialied       Lied 216

Gebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN

Kinderen gaan naar de nevendienst.

Kinderlied

Lezing      Deuteronomium 30 : 9-14

Zingen      Lied 316

Evangelielezing      Lucas 10 : 25 – 37

Zingen      Lied 339a

Overdenking

Orgelspel

Zingen      Lied 838: 1, 2 en 4

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes

Slotlied      Lied 423

Zegen

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.