Liturgie 30 juni 2019

Liturgie voor de dienst op de 2e zondag van de Zomer

Zondag 30 juni 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Chris de Vries
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Psalm 84: 1 en 2

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing   1 Koningen 19: 19-21

Zingen    Lied 941

Evangelielezing   Lucas 9: 51-62

Gezongen Acclamatie: U komt de lof toe,

U het gezang, U alle lorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen    Lied 816

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte   1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied    Lied 912 : 1, 3 en 5

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Roemenië.

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten

Zondag 7 juli wordt de dienst gehouden in de Marktpleinkerk om 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

10 JAAR OVER DE BRUG!

Voorbereiding nieuw seizoen (2019/2020)

In de maanden juni en juli wordt het programma voor het nieuwe seizoen samengesteld. Het wordt een lustrum jaar want Over De Brug gaat dan het 10e seizoen in. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën.
Bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren, laat het ons weten.
Wij gaan er graag mee aan de slag.

Noteer vast de datum van het Over de Brug Festival 2019
Zaterdagmiddag 21 september in en om de Marktpleinkerk.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.