Ontwikkelingen Streekgemeente Oost-Groningen

Aan het begin van de zomer willen we iets vertellen over de streekgemeente Oost-Groningen en de positieve ontwikkelingen in onze samenwerking.

Twee jaar geleden, met de startdienst in september 2017, is de streekgemeente gevormd met de woorden: Het is een gave en een opgave: elkaar niet loslaten maar vasthouden en bemoedigen.
Er is intussen veel gebeurd, er is begrip en vertrouwen gegroeid en voor zover mogelijk en haalbaar is, wordt het kerkelijk werk gezamenlijk opgepakt.

Wie allemaal deel uitmaken van de streekkerkenraad is te lezen in een serie portretten in de kerkbladen, daarin stellen de kerkenraadsleden zich aan u voor. Behalve de streekkerkenraad, is er ook het pastoresteam en zijn er de streekcolleges van kerkrentmeesters en diakenen en de drie taakgroepen: Liturgie, Bezinning & Cultuur en Pastoraat.

De contacten tussen de plaatselijke kerkenraden en de streekkerkenraad lopen via hun vertegenwoordigers in de streekkerkenraad. Daarnaast ontmoeten we elkaar ook in groter verband. Zo was er eind 2018 een bezinnings(zater)dag voor alle kerkenraden, een geslaagd initiatief.
Dit najaar komen we weer samen en hebben als gast Jolanda Tuma, dorpskerkambassadeur in Noord-Nederland, uitgenodigd.

Voor de gemeenteleden in de verschillende plaatsen is de streekgemeente vooral zichtbaar in de gezamenlijke diensten in voor- en najaar, de vespers en de zomerdiensten en in alle activiteiten van OVER DE BRUG.

 

Kerk naar buiten

Belangrijk voor ons als streekkerkenraad is de opdracht om kerk naar buiten te zijn: open, betrokken, zichtbaar en maatschappelijk relevant. Vooral door de diaconie is aan deze opdracht met veel verve inhoud gegeven. Mooie initiatieven zijn gestart, zoals schuldhulpmaatje en diaconale projecten met Kerk in Actie (actie vakantietas).

Kerk naar buiten zijn, is ook zichtbaar in de OVER DE BRUG-activiteiten. We zien een toenemende belangstelling voor het Inspiratiecafé op zondagmiddag, waar meer of minder bekende personen vertellen over wat hun drijft, de boeiende lezingen in de Marktpleinkerk, de inmiddels bekende Pannenkoekendag, en de Wereldkeuken op donderdagmiddag waar soms wel voor 50 mensen wordt gekookt!

 

Beroepingswerk

Een voor ons allemaal nieuwe vorm van samenwerking is het beroepingswerk. In Reiderland en Winschoten zijn vacatures en met een kleine aanvulling uit Midwolda zoekt de streekgemeente nu een fulltime predikant. Elke gemeente is hierover op een gemeenteavond geïnformeerd en inmiddels is er een beroepingscommissie gevormd waarin elke gemeente vertegenwoordigd is.

Bij de landelijke kerk is een advieslijst opgevraagd van mogelijke beschikbare predikanten en ook via een advertentie willen we geïnteresseerden oproepen. Bovendien staat het ieder gemeentelid vrij om ook namen van predikanten aan te dragen. En zo hopen we binnenkort een nieuwe predikant te kunnen begroeten, en dat is een zeer welkome uitbreiding van het pastoresteam.

 

Pionieren

Pionieren is de term voor een nieuwe, frisse vorm van kerkzijn om daarmee mensen te bereiken die niet (meer) naar een kerk gaan. De zogenaamde Pioniersplekken zijn nauw verbonden met de samenleving, met de wijk, met het dorp en met maatschappelijke organisaties. De meeste plekken ontstaan op initiatief van enkele mensen, vaak vanuit het verlangen om een netwerk of gemeenschap te vormen met het christelijk geloof als basis. En daarbij, zonder het op te dringen, het mensen gunnen om weer het christelijk geloof te ontdekken.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is nu acht jaar ervaring met pionieren en er zijn al ruim 100 pioniersplekken ontstaan. Mensen die willen pionieren worden door de landelijke kerk ondersteund met mensen en geld.
Als u dit leest denkt u misschien: dat kunnen wij in de streekgemeente toch ook gaan doen of dat doen we toch al? Dat klopt en er zijn er dan ook al mensen uit onze streekgemeente enthousiast met de voorbereidingen voor een pioniersplek begonnen.
In september krijgt dit een officieel karakter door het tekenen van een intentieverklaring tussen de streekkerkenraad, het pioniersteam-in-wording en de dienstenorganisatie van de landelijke kerk en wordt een plan opgesteld om de pioniersplek te starten.

Als u verder nog iets wilt weten over de streekgemeente kunt u contact opnemen met de streekkerkenraad of met de eigen kerkenraad.
De streekgemeente heeft een website die wordt onderhouden door John Klungers, hij is ook de boekhouder van de streekgemeente. De website is te vinden als https://psg-oost-groningen.nl.

Nog twee data in september om te reserveren: op zondag 15 september is er een gezamenlijke startdienst in de kerk van Oostwold met aansluitend een dagprogramma en op zaterdag 21 september is het OVER DE BRUG festival in en rond de Marktpleinkerk in Winschoten.

Allen een mooie zomer toegewenst en wellicht zien we elkaar in een zomerdienst!

Geesje Koers-Roelfsema,
scriba streekkerkenraad