Liturgie 23 juni 2019

Liturgie voor de dienst van de 1e zondag van de zomer

Zondag 23 juni 2019 om 11.00 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: ds. G. Segger
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Anke Bos
Organist: Jan Muller

Orgelspel                

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied 18: 1 en 9  “Ik heb U lief van ganse harte Heer”

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A.:     Lied  301h

Glorialied     Lied 705 “Ere zij aan God de Vader”

Gebed 
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren

Lezing     Jesaja 65: 1-9

Zingen     Lied 87,  “Op Sions berg sticht God zijn heilge stede”

Lezing     Lucas 8: 26-32

Zingen     Lied 1008 “Rechter in het licht verheven”

Lezing     Lucas 8: 33-39

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel  

Zingen     Lied 997  “En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land”

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie, 2e Kerk

Slotlied     Lied 800: 1,  3 en 5   “Wat zou ik zonder U geweest zijn”

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende dienst

Zondag 30 juni is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

 

MEDEDELINGEN

Vanmiddag is er een orgeltocht langs drie kerken in Winschoten.
Bouko Tiggelaar zal de orgels van de Marktpleinkerk, de Lutherse kerk en de Vennekerk bespelen. Koos Akkerman vervult zijn functie als stadsgids tijdens de wandeling tussen de kerken.

De wandeling en concerten starten in de Marktpleinkerk om 15.00 uur, de kosten zijn 7,50 per persoon en duurt ongeveer anderhalf uur. In de Vennekerk zal de afsluiting plaatvinden.                                              Koffie/thee en soep is bij de prijs inbegrepen.