Liturgie 16 juni 2019

Liturgie voor de dienst op zondag Trinitatis

Zondag 16 juni 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: ds. G. Segger
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Koos Akkerman
Organist: Wim Westerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Lied 8: 1, 2 en 3
“Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven”

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A.        Lied  301h

Zingen   Glorialied 305: “Alle eer en alle glorie”

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren 

1e Lezing   Spreuken 8: 22-31

Zingen    Lied 325 1 en 2: “Dat woord waarin ons richting werd gegeven”

Evangelielezing    Johannes 3: 1-8

Zingen    Lied 325: 3

Lezen    Johannes 3: 9-16

Zingen    Lied 686:  “De Geest des Heren heeft”

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen     Lied 701:  “Zij zit als een vogel”

Gedachtenismoment: zingen lied 961 (2x)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen en Inzameling van de gaven: 1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied    Lied 700:  “Als de wind die waait met vlagen”

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Rooseveltpaviljoen.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende dienst

 Zondag 23 juni is de dienst om 11.00 uur in de Marktpleinkerk.
Voorganger is ds. Gerbrand Segger.

 

Bezinning & Cultuur

Dinsdag 18 juni
Gespreksgroep Senioren met lunch 12.30 uur in Ons Gebouw.

Woensdag 19 juni
Slotavond Leerhuis Filosofie, 18.00 uur in Ons Gebouw.

Donderdag 20 juni
Gespreksgroep Heilige Onrust, 10.00 uur in Ons Gebouw.

Wereldkeuken, 17.30-19.30 uur in Ons Gebouw. Opgave bij ds. Bert van der Woude

Vrijdag 21 juni
Sacrale dans, 19.30 uur in Ons Gebouw.