Liturgie 2 juni 2019

Liturgie voor de dienst op zondag, Exaudi

Zondag 2 juni 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst en Lector: Janny van Lang
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Psalm 97: 1, 4 en 5

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied   Lied  216
1. Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2. Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3. lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs! 

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing    1 Samuel 12: 19b-24

Zingen    Lied 31 : 1 en 4

Evangelielezing    Johannes 14: 15-21

Gezongen Acclamatie
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                             

Orgelspel

Zingen    Lied 663

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte    1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied     Lied 418

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Ziekenpastoraat.

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten

Zondag 9 juni mei wordt de Pinksterdienst gehouden in Sporthal de Rietkraag, Oostwold.
Thema: Taal van de Geest voor jong en oud. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Richard Offringa, m.m.v. van CMV Prins Hendrik uit Scheemda.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Bezinning & Cultuur

Wereldkeuken
De laatste aflevering van de wereldkeuken dit seizoen is op donderdag 20 juni. Op tafel komen dan gerechten uit de Zuid-Afrikaanse keuken. 17.30 -19.30 uur. Kosten: € 10,- p.p.

Voorbereiding nieuw seizoen (2019/2020)
In de maanden mei en juni starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren, laat het ons weten. Wij gaan er graag mee aan de slag.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.