Liturgie 30 mei 2019

Liturgie voor de dienst op Hemelvaartsdag 2019

Donderdag 30 mei 2019 om 9.00 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                     (Allen gaan staan)

Bemoediging 
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering             

Zingen: Psalm 19: 1 en 2

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied    Lied 305

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
………………………………….

1e Lezing   2 Koningen 2 : 1-15

Zingen    Lied 757

Evangelielezing   Marcus 16:  9 – 20  (allen staan)

Gezongen Acclamatie
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle lorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                      

Orgelspel

Zingen   Lied 800: 1 en 2

Dankzegging en voorbeden, stil gebed,

Onze Vader 

Collectes
1. Diaconie
2. Kerk

Slotlied   Lied 422

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Interkerkelijk Sociaal Fonds.

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst is er gelegenheid om in de kerk een kop koffie/thee te drinken.
Een goede en gezegende dienst toegewenst.

Komende diensten

Zondag 2 juni 2019
Deze zondag wordt de dienst gehouden in de Marktpleinkerk. Aanvang:  9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

 

Bezinning & Cultuur

Vanmiddag is er in deze kerk een workshop labyrint lopen van 15.30-18.00 uur o.l.v. van Maroesja Veken. Kosten:  € 10,- p.p. (inclusief soep en broodjes).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.