Liturgie 26 mei 2019

Liturgie voor de dienst op zondag Rogate – Bevestiging Ambtsdragers

Zondag 26 mei  2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Anke Bos
Ouderling van dienst: Henny Muller
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  (Lied 301)

Glorialied (Lied 216)
1 Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2 Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3 lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing   Joël 2: 21-27

Zingen   Lied 723

Evangelielezing: Johannes 14: 23-29

Overdenking                      

Orgelspel          

Zingen   Lied 1009

DIENST  VAN  BEVESTIGING

Geloofsbelijdenis (allen staan)

Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens
in de macht van onderdrukking

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar is.

Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mannen en vrouwen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten.

in liefde met open handen
vrede op aarde.

Amen.                                  (Wereldraad van kerken, Seoul 1990)

Zingen    Lied 675: 1
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Afscheid aftredende ambtsdragers

Voorganger: Van twee van onze ambtsdragers nemen we vandaag afscheid, namelijk van

Jantien van Dijk en
Tjaard Ritsema

als diaken

Voorganger: Geliefde zuster en broeder, uw dienstwerk als diaken eindigt vandaag. Wat blijft, ook nadat u van uw ambt ontheven bent, is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat mensen u hebben toevertrouwd. Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus’ kerk op te bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen waren toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en bidden.

Voorganger: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen voor de toewijding van degene, die zijn ambt nu neerlegt. Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed. Bevestig toch het werk onzer handen, bevestig dat. U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen     Lied (Psalm) 90: 8

Enkele woorden van de preses van de Kerkenraad, Eise Smid.

Presentatie van de aantredende ambtsdragers

Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van diaken of ouderling. Het zijn

als ouderling                         Sylvia Bakker
als diaken                              Leo Deinum

Tevens verheugd het ons u te kunnen meedelen dat de volgende ambtsdragers hebben toegezegd hun ambtstermijn te willen  verlengen:

Boukje Haan-Schuitema als bestuurlijk ouderling (scriba)
Corrie Troost als bestuurlijk ouderling
Els Hessels en
Marian Karssen als pastoraal ouderling
Harry Kiewiet
en Ellen Smid-Pouwer als ouderling-kerkrentmeester
Cor Vos
en Riekel Beens als diaken

Toelichting bij de ambten

Zingen   Lied  971: 1 en 2

Vragen bij de bevestiging

Voorganger: Geliefde zuster en broeder, u die bevestigd zult worden in het ambt van ouderling of diaken, dat u in geloof uw dienst mag aanvaarden: Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te geven:

  • Bent u er van overtuigd, dat God u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?
  • Aanvaardt u de bijbel, die een licht op ons pad is, als bron van inspiratie voor het geloof, zodat u ook afwijst en daadwerkelijk wilt tegengaan wat daarmee in strijd is?
  • Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
  • Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen en bent u bereid dit alles te doen overeenkomstig het geloof en het inzicht van de kerk?

Antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging

Vraag aan de gemeente:

Voorganger:
Gemeente van Winschoten,
nu deze zuster en broeder
tot ouderling en diaken bevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Zegenbede door de gemeente    Lied: 426 (2x)
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je
vriend in het duister en gids naar het licht.

Enkele woorden van de preses van de kerkenraad, Eise Smid

Overlijdensbericht                        

Zingen   Lied 961

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied   Lied 146c: 1 en 7

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Nicolesti.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten
Donderdag 30 mei begint de Hemelvaartdienst om 9.00 uur  in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.
Zondag 2 juni  is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.

 

Bezinning & Cultuur

Vanmiddag
Zin in Oldambt,  Inspiratiecafé 15.00 uur in Hotel Victoria aan het Marktplein in Winschoten. Deze laatste keer van dit seizoen is Ds. Jurjen Hilverda  uit het Friese Winsum onze gast. Hij stond aan de wieg van dit programma-onderdeel en wordt nu zelf geïnterviewd over zijn inspiratie.

Donderdag 30 mei kunt u o.l.v. Maroesja Veken het Labyrint lopen in de Marktpleinkerk. Tijd: 15.30-17.30 uur. Kosten: €  10,- p.p. (inclusief soep en broodjes na afloop).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.