Liturgie 19 mei 2019

Liturgie voor de 5e zondag van de Pasen

Zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur in de Vennekerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Chris de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Lied 276

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 216

Kindernevendienst                 

Zingen: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht
dat licht vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Voortgang van het project “Ethiopië, op zoek naar veiligheid”

Zingen  Lied 872

Eerste lezing    Deuteronomium 6: 1-9

Zingen    Lied 320

Evangelielezing    Johannes 13: 31-35

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                           

Zingen                                                    

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied    Lied 423

Zegen met gezongen

Amen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Hospice Sint Maarten.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl. Komende diensten.

Om 15.00 uur is er een H.A. viering in ’t Vondelhuys. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.

Zondag 26 mei is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude. In deze dienst zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.

 

Bezinning & Cultuur

24 mei
Bijbels koken (deze datum komt in plaats van 10 mei). Het is de laatste keer van dit seizoen. Er is nog ruim plaats.Dus van harte welkom! Aanmelding via Ellen Jalink (425073) of ds. Bert L. van der Woude (422112).

25 mei
Excursie naar Friesland (blz.13), ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in het terpdorp Leons en daarna bezoek aan Leeuwarden. Dat we met de bus gaan is inmiddels zeker!
Kosten:            ca. €45,- (inclusief busreis, koffie, thee, lunch en entree)
Vertrek:           09.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten
Aanmelden:    ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106)

26 mei
Zin in Oldambt,  Inspiratiecafé (blz. 8), 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten. Deze laatste keer van dit seizoen is Ds. Jurjen Hilverda uit het Friese Winsum onze gast. Hij stond aan de wieg van dit programma-onderdeel en wordt nu zelf geïnterviewd over zijn inspiratie.

Nieuwe seizoen!
Na dit 3e seizoen pakken we in oktober de draad weer op. Mocht u mensen kennen of ideeën/wensen hebben die we als gast zouden kunnen vragen. Laat het weten!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.