Liturgie 28 april 2019

Liturgie voor de dienst op de 2e zondag van Pasen

Zondag 28 april 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk

Voorganger: Ds. R. Offringa
Ouderling: Ellen Smid
Lector: Chris de Vries
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: AMEN. (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V: Eeuwige, onze God
Wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!

V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.

V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,

V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,

V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,

V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

Aanvangslied: 280: 1, 4, 6

KYRIEGEBED:
V: ….bidden wij allen samen:
A: Lied 301k

Glorialied: Lied 150a

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

1e Lezing: Genesis 28:10-22

Zingen: op melodie psalm 8 (= Heer, onze Heer..)

 1. De avond valt nu is een eind gekomen
  aan mijn bedrog, aan al mijn driftig dromen
  O God, hier lig ik, eenzaam in de nacht,
  Heb ik vergeefs van U mijn hulp verwacht?
 2. Ik kan niet wonen in een grijs verleden,
  Het biedt geen huis, geen veiligheid, geen vrede,
  te veel heb ik mijn eigen heil gezocht,
  uw zegen niet gekregen maar gekocht.
 3. Nu is de hemel boven mij gesloten;
  God van mijn vader, hebt Gij mij verstoten?
  De avond valt en alles om mij heen
  Is stil, doodstil, laat Gij mij hier alleen?
 4. Of gaat nu toch uw lichte hemel open?
  Een ladder, waar uw engelen op lopen
  is dat uw antwoord op mijn bange vraag:
  een weg, uw weg, van U naar mij, omlaag?

 

Evangelielezing: Lucas 24:13-35

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                               

Orgelspel

Zingen: 867: 1, 2

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk

Slotlied: op mel. 90a ( O God die droeg…)

 1. Laat ons in U geloven, o, God, met hoofd en hart.
  Hoe dikwijls ook de twijfel
  hen allebei verwart.
 2. Laat ons in U geloven,
  opmerkzaam op uw Woord.
  Waarin Gij zelf wilt spreken
  tot ieder die het hoort.
 3. Laat ons in U geloven
  vrijmoedig met de mond
  Opdat de stem der waarheid
  op aarde niet verstomt.
 4. Laat ons in U geloven
  tegen de feiten in.
  Met open handen leven
  van de verwondering.

Zegen (gezongen ‘Amen’ 431c)

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
Deze dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Komende dienst

Zondag 5 mei is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Herdenkingsdienst

Donderdag 2 mei Marktpleinkerk, 20.00 uur. Herdenkingsconcert Die Moorsoldaten.
Entree € 5.- ten bate van het nieuwe Auschwitz namenmonument te Amsterdam.