Liturgie 18 april 2019

Liturgie voor de Witte Donderdag

Donderdag 18 april  2019 om 19.30 uur in de Marktpleinkerk, Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Chris de Vries
Organist: Jan Muller
M.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster

Orgelspel

Welkom en stilte (bij het aansteken van de tafelkaarsen) 

Zingen:  Kom Geest van God (Cant. 1e keer, daarna allen)

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
AMEN                                  (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 561   (Cantorij 1 en 3, allen 2, 4 en 5)

Kyriegebed met gezongen KYRIE (Lied 301h) 

GEBED VOOR DE WITTE DONDERDAG

V:        De Heer zal bij u zijn
A:       DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit het OT:  Exodus 12 : 1 t/m 11

Zingen: Psalm 81 : 3C, 5, 7C, 8, 9C, 11 en 12

EPISTELLEZING: 1 Korintiërs 11: 20-26

Zingen: Lied 556 (1 en 3 cantorij, allen 2, 4 en 5)

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

EVANGELIELEZING: Johannes 13: 1-15

Zingen: Lied 569

1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

OVERDENKING

Zingen: Lied 395 (Cantorij: verzen, Allen: refrein)

2. Op die avond van het paasfeest
heeft Hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons wordt gegeven
als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft Hij gezegd.
Refrein

3. Op die avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.
Refrein

4.Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond van zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd, die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
Refrein

Gezongen voorbede (Groter dan ons hart)

Inzameling van de gaven

~ De Maaltijd van de Heer ~

LOFZEGGING
V.: De Heer zij met u
A.: en met uw Geest
V.: Verheft uw harten
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer
V.: Brengen wij dank aan de Heer onze God
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig

Gezongen tafelgebed (Lied 403d)

Tafelgebed 

GEBED OM DE GEEST
V: ……………………………………….
Waar wij nu samen om bidden met de woorden: Onze Vader

Agnus Dei (Lied 408e)
Lam van God, dat wegdraagt de zondag van heel deze wereld:
geef uw ontferming (2x)
Lam van God dat wegdraagt de zonde van heel deze wereld:
Geef ons uw vrede.

Vredeswens
V.: De vrede van de Heer zij met u allen
A.: Zij vrede ook met u!

Ieder kan zijn of haar naasten de “Vrede van Christus”  wensen met een handdruk.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER

Ieder kan naar voren komen om brood en wijn te ontvangen.

Tijdens de rondgang zingen cantorij en gemeente herhaalde malen: Confitemini Domino en Prijs de Heer, zijn ziel (Taizé)

GEBED NA DE MAALTIJD

De tafel wordt afgeruimd, bekers en schalen worden weggebracht. Het witte kleed wordt verwisseld voor het paarse, als overgang naar de Goede Vrijdag.  Ook de bloemen worden weggebracht. De tafelkaarsen worden gedoofd. Een kaarsje, aan de Paaskaars ontstoken, wordt onder het kruis geplaatst.

Slotlied: Lied 571 (Cantorij 1, allen 2 t/m 5)

ZEGENBEDE

De viering wordt voortgezet op de Goede Vrijdag.

We verlaten de kerk in stilte, terwijl we samen zingen

Zingen: Blijf bij mij (Taizé)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.