Liturgie 14 april

Liturgie voor de 6e zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag

Zondag 14 april 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Leiding KND: Janny Geertsema
Lector en Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 118: 1, 9 en 10

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Refrein lied 547

Kindernevendienstproject: De gekleurde bril. Leren kijken met de ogen van Jezus

Zingen
Veertig dagen onderweg
om als Hij te kijken
om te leren wat Hij doet
en op Hem te lijken.

6e zondag:
In de stad komt Jezus aan,
mensen staan te juichen!
Ben jij vriend door dik en dun,
blijf je trouw getuigen?       Refrein

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing    Jesaja 50: 4-7

Zingen    Lied 550: 1 en 2

Evangelielezing    Lucas 19: 29-40

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen    Lied 556

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied   Lied 552

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Edukans

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Vanavond om 19.00 uur is de 6e Vesper in Midwolda. Voorganger: Ds. Richard Offringa.

 

Diensten in de Goede Week

Witte Donderdag 18 april is de dienst om 19.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Goede Vrijdag 19 april is de dienst 19.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

Stille Zaterdag 20 april  is de Paaswake om 22.00 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

In de Paasnacht is de Marktpleinkerk open om te waken. Ieder uur wordt er een verhaal van herschepping gelezen en bent u welkom om op enig moment van de nacht en vroege morgen mee te waken.

Paaszondag 21 april is de dienst om 9.30 uur in de Vennekerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude. In deze dienst wordt meegewerkt door CMV De Harmonie.

In de kerk ligt een intekenlijst voor het Paasontbijt!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.