Liturgie 7 april 2019

Liturgie voor de 5e zondag in de veertigdagentijd, Judica

Zondag 7 april 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist & Lector: Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                    (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Lied (Psalm) 43: 1, 3 en 4

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Kindernevendienst
De gekleurde bril, Kijken met de ogen van Jezus

Projectlied

Refrein:
Veertig dagen onderweg om als hij te kijken.
om te leren wat Hij doet en op Hem te lijken.

5. Gaat een ander in de fout wees dan heel bescheiden.
Kijk toch eerst eens naar jezelf God wil ons bevrijden.    Refrein

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing    Jesaja 58: 7-10 

Zingen: 537

Evangelielezing    Lucas 20: 9-19

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking   

Orgelspel            

Zingen    Lied 547

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied   Lied 1008

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 5e vesper in de Ontmoeting te Scheemda. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude m.m.v. de Cantorij.
Zondag 14 april (Palmzondag) is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.