Liturgie 31 maart 2019

Liturgie voor de dienst op de 4e zondag in de veertigdagentijd, Laetare

Zondag 31 maart 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: ds. A. Hekman, Assen
Ouderling van dienst: Henny Muller
Kindernevendienst: Lenie de Vries
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                                    

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied    122: 1 2 en 3

Kyriegebed zingen    Lied 547 : 1 t/m 6

Kindernevendienst  De gekleurde bril. Kijken met de ogen van Jezus

Projectlied

Refrein:
Veertig dagen onderweg om als Hij te kijken.
Om te leren wat Hij doet en op Hem te lijken.

4. Ga je weg en heb je spijt, durf dan om te keren
God geeft jou een tweede kans, je mag altijd leren.

Uitleg van de symbolische schikking

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren 

1e Lezing    Psalm 133

Zingen    Lied 536: 1,2,3,4

Evangelielezing    Lucas 15: 11-32

Zingen 
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen    Lied 919: 1,2,3,4

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven    1e Diaconie 2e Kerk

Slotlied  Lied 425

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 4e vesper in de kerk in Oostwold. Voorganger: ds. R. Offringa m.m.v. de CantoRei

Zondag 7 april is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Om 19.00 uur is de 5e vesper in Scheemda. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude m.m.v. de Cantorij.

 

Mededelingen

Dinsdag 2 april
Wijkavond in Ons Gebouw. Aanvang: 19.30 uur. Iedereen uit welke wijk dan ook is welkom.
Het thema is ‘een goed gesprek’ en dat wordt op een ontspannen manier aan de orde gesteld.