Liturgie 24 maart 2019

Liturgie voor de dienst op de 3e zondag in de veertigdagentijd, Oculi

 Zondag 24 maart 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: ds. Gerbrand Segger
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Kindernevendienst: Janny Geertsema
Lector: Janny van Lang
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel                                                    

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied    25a “Mijn ogen zijn gevestigd”

Kyriegebed met gezongen Kyrie: Refrein Lied 547 (Na de woorden “Zo bidden wij U…” driemaal in het gebed)

Kindernevendienst
De gekleurde bril. Kijken met de ogen van Jezus

Projectlied

Refrein:
Veertig dagen onderweg om als Hij te kijken.
Om te leren wat Hij doet en op Hem te lijken.

3. Ga je planten, heb geduld, langzaam groeien bomen
Zorgzaam wezen is de clou alles zal goed komen

(kinderen gaan hierna naar de nevendienst)

Uitleg van de symbolische schikking

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren 

1e Lezing  Exodus 6: 2-8

Zingen  Lied 542: 1, 2 en 3
“God roept een mens op weg te gaan”

Evangelielezing  Lucas 13: 1-9

Zingen  Lied 542: 4

Overdenking                                                      

Orgelspel                           

Zingen  Lied 982 “In de bloembol is de krokus”

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven  1e Diaconie 2e Kerk

Slotlied  Lied 771 “Ik weet van een stad die komen zal”

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Open Doors

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 3e vesper in de kerk in Meeden. Voorganger: ds. S. Rienstra m.m.v. de Cantorij. Zondag 31 maart is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger ds. A. Hekman, Assen.

 

MEDEDELINGEN

Woensdag 27 maart
Op weg naar Pasen 2019, gespreksmiddag in de pastorie van de Sint Vituskerk, Lange straat 75. Aanvang: 14.00 uur. Dit is een gezamenlijk initiatief van Leerhuis Stad en Ommelanden en Bezinning & Cultuur. Info & aanmelding: Hein Mars (0597-421879) heinelsmars@hotmail.com.

Dinsdag 2 april
Wijkavond in Ons Gebouw. Aanvang: 19.30 uur. Iedereen uit welke wijk dan ook is welkom.
Het thema is ‘een goed gesprek’ en dat wordt op een ontspannen manier aan de orde gesteld.