Liturgie 17 maart 2019

Liturgie voor de 2e zondag in de veertigdagentijd, Reminiscere

Zondag 17 maart 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Els Hessels
Lector: Lenie de Vries
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                  (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer          A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 25: 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Refrein Lied 547

Kindernevendienst: De gekleurde bril, kijken met de ogen van Jezus

Projectlied
Refrein: Veertig dagen onderweg om van Hem te leren.
om te horen wat Hij zegt en ons te bekeren.

2. Ga de berg op, zie zijn licht, tel je zegeningen.
Hou je hart op God gericht, denk aan mooie dingen.
Refrein

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing  Exodus 34: 27-35

Zingen  544: 1, 2 en 3

Evangelielezing  Lucas 9: 28-36

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking             

Orgelspel            

Zingen  Lied 545

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied     Lied 263

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Stichting de Burcht Wedde.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 2e vesper in de Stefanuskerk te Finsterwolde
Voorganger: pastor Tineke Huizing-Piersma m.m.v. de CantoRei.

Zondag 24 maart is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Gerbrand Segger.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *