Liturgie 10 maart 2019

Liturgie voor de 1e zondag in de veertigdagentijd, Invocabit

Zondag 10 maart 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Ina Kruizinga
Leiding KND: Janny Geertsema
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied 91a

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Refrein lied 547

Kindernevendienst  De gekleurde bril, Kijken met de ogen van Jezus

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing  Deuteronomium 5: 6-21

Zingen    Lied 320

Evangelielezing    Lucas 4: 1-13

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                      

Orgelspel       

Zingen   Lied 538: 1a, 2v, 3m en 4a

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied  Lied 544: 1, 2 en 3

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 1e Vesper in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude, m.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster.

Zondag 17 maart is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.