Liturgie 3 maart 2019

Liturgie voor de dienst op de achtste zondag na Epifanie

Zondag 3 maart 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Leiding KND: Janny Geertsema
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: Amen

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering 

Aanvangslied   Lied 286

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied Lied 305,           

Gebed           

Voorganger:             De Heer zal bij u zijn
Allen:                        De Heer zal u bewaren

Eerste schriftlezing: Jeremia 7 : 1-15

Zingen  Lied 992

Evangelielezing  Lucas 6 : 37 -49

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                              

Orgelspel     

Zingen    Lied  841

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte      1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied        Lied 1008

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Komende woensdag 6 maart is er een vesper op Aswoensdag. Aanvang: 19.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

Zondag 10 maart is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.

‘s Avonds is er de eerste vesper in de Veertigdagentijd. 19.00 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. Van der Woude.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.