Liturgie 24 februari 2019

Liturgie voor de dienst op de zevende zondag na Epifanie

Zondag 24 februari 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Janny van Lang
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel                                  

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.        (Allen gaan staan)           

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer         A: Amen

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 5 en 7

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305         

Gebed           

Voorganger:             De Heer zal bij u zijn
Allen:                        De Heer zal u bewaren

Eerste schriftlezing: Genesis 45 : 3-11, 15           

Zingen: Lied 818

Evangelielezing: Lucas 6 : 27-38

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                              

Orgelspel     

Zingen: Lied  320

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader            

Collecte:       1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied:        Lied 1014

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente te Nicolesti in Roemenië.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Vanmiddag is er een avondmaalsviering in het Vondelhuys o.l.v. ds. Bert L. van der Woude. Aanvang: 15.00 uur. Vanavond om 19.00 uur is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk.

Zondag 3 maart is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.