Liturgie 17 februari 2019

Liturgie voor de dienst op de 6e zondag na Epifanie

Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Pastor T. Huizing-Piersma
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Kindernevendienst: Janny Geertsema
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                                    

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.    (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied   275

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen   Lied wordt nog toegevoegd!!

Glorialied   302: 1,4

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren

Lied   146: 1,2,3

1e Lezing    Psalm 146

Zingen    lied 146: 4,5

Evangelielezing    Lucas 6: 27- 38

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen    Lied 1001

Gedicht bij psalm 146 (Karel Eykman)

Als ergens iemand voor elkaar weet te krijgen
dat wie verblind is weer zicht kan krijgen
en verdoofd is gehoor vindt
dat wie sterft van de honger eten kan vinden
en wie klem zit toch los komt
dat wie eruit ligt binnengehaald kan worden
en wie gebukt gaat zijn rug weer recht
dat wie alleen is wordt opgevangen
en een kind op straat beschermd is
dan kan God niet ver zijn.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes    1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied    418:1,2,3

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor KIA (noodhulp)

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

  

Komende diensten

Zondag 24 februari is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger ds. Bert L. v.d. Woude.

15.00 uur Avondmaalsviering in ’t Vondelhuys. Voorganger ds. Bert L. v.d. Woude.

19.00 uur Marktpleinkerk, Taizéviering