Liturgie 10 februari 2019

 

Liturgie  voor de dienst op de 5e zondag na Epifanie

Zondag 10 februari 2019 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. I.J. de Boer, Groningen
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector: Koos Akkerman
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel                                                                             

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.     (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied    Psalm 145: 1 en 2

Kyriegebed
V: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h

Glorialied    Lied 657, alle verzen

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren 

1e Lezing   Jesaja 6: 1 t/m 8 (lector)      

Zingen    Lied 985, alle verzen      

Evangelielezing    Lucas 5: 1 t/m 11

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                                       

Zingen    Lied 531, alle verzen

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes    1e Diaconie   2e Kerk

Slotlied    Lied 802: 1, 2, 4 en 6 

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Catechese en Educatie.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende dienst

Zondag 17 februari is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger pastor Huizing-Piersma.