Liturgie 3 februari 2019

Liturgie voor de Regioviering van Schrift en Tafel, 4e zondag na Epifanie

op zondag 3 februari 2019 om 9.30 uur in de “Vennekerk” te Winschoten .
In deze dienst wordt Ineke Dusseljee bevestigd.

 

Voorgangers: Ds. G.R. Offringa / Ds. B.L. van der Woude
Ouderling: Henk Dijkema
Lector: Lenie de Vries.
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Jan Muller
M.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Samen op Weg (melodie lied 665 )
Wisselzang met cantorij: 1C,2A,3C,4A

1. Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

2. Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid

3. Wij vieren samen avondmaal,
met jong en oud, in eigen taal,
en doen dat tot gedachtenis,
dat Christus in ons midden is.

4. De weg die wij nu samengaan,
is God erbij, Hij gaat vooraan!
‘t Beloofde land ligt in ‘t verschiet.
Hij leidt ons en verlaat ons niet.

Bemoediging en groet

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A.: die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V.: Die trouw is tot in eeuwigheid,
A.: die het werk van zijn handen niet loslaat.
V.: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
A.: Samen in de  naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
AMEN

Zingen: Lied 362 : 1 en  2

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Kyriëgebed

Na de woorden: “tot u roepen wij:” zingen we het Kyrie eleison, lied 301k

Glorialied op de melodie van lied 704
1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons Uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Gebed
Vg. Laat ons bidden……

De bevestiging

Presentatie van de aantredende ambtsdrager
Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden in het ambt van diaken: Siebrichdina Dusseljee 

Toelichting

Voorganger:  Geliefde zuster, u die bevestigd zult worden in het ambt van diaken dat u in geloof uw dienst mag aanvaarden: Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te geven:

Bent u er van overtuigd, dat God u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de bijbel, die een licht op ons pad is, als bron van inspiratie voor het geloof, zodat u ook afwijst en daadwerkelijk wilt tegengaan wat daarmee in strijd is?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen en bent u bereid dit alles te doen overeenkomstig het geloof en het inzicht van de kerk?

Antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging

Vraag aan de gemeente:

Voorganger:
Leden van onze streekgemeente
nu deze zuster
tot diaken bevestigd is,
belooft u haar te aanvaarden,
haar te omringen met uw medeleven,
haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Lied bij de zegen (3x)

Enkele woorden van de preses van de streekkerkenraad   Watze Bokma

Moment met de kinderen

Wegzendlied:
Verhalen, die schijnen als licht op je weg,
zij willen vertellen wat God tot je zegt.
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor.
De oude verhalen vertellen wij door.

1e Schriftlezing: Ester 4

Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5, 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

2e Schriftlezing: Lucas 4:21-30

Zingen: Lied: 530:1 en 2
1. De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt. 

Verkondiging

Zingen: Lied 908:1 en 6
Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom! 

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven

DE TAFEL VAN DE HEER.

Lied van overgang van Schrift naar Tafel: lied 385 (Tijdens het lied worden brood en wijn binnen gebracht)

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood,
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest,
Hier durven wij te dromen,
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Nodiging
V.:       Jezus heeft voor allen de maaltijd gegeven om feestelijk de verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren. Wij ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen die met elkaar delen.

Welkom aan de Tafel
V.:       Wij zijn hier verzameld rond de tafel van de Eeuwige.
Gereed gemaakt voor wie Hem liefhebben
en voor wie Hem meer zouden willen liefhebben.
Voor diepgelovigen en kleingelovigen.
Voor wie hier vaker komt en voor wie hier nieuw is.
Voor wie geprobeerd heeft Hem te volgen en voor wie het niet gehaald heeft.
Iedereen is welkom om brood en beker te ontvangen.
Van Christus, mens vervuld van God en mensen.
Die ons de weg van de liefde leerde
en zelf die weg ten volle leefde.

Groet
V.:       De Heer is met u allen.
A.:       Zijn vrede is met u.
V.:       Verheft uw hart.
A.:       Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:       Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A.:       Hij is onze dankbaarheid waardig.

Grote Lofprijzing
V.:       U komt onze dank toe, Eeuwige God, overal en altijd door Jezus, onze Heer.
Want u hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt u ons aan, een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt u in het vooruitzicht.

V.:       Daarom, Eeuwige God, voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren en dienen van de heiligen van naam en alle andere stemmen van heel uw mensenvolk genodigd aan uw maaltijd en zingen wij U toe:

Zingen: Lied 146c: 7
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

V.:       Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam heeft verbonden en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade;
die van uw Geest vervuld is geweest, en zijn zending heeft aanvaard om lerend en   genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost, de gebrokenen geheeld heeft en de zijnen liefhad tot het einde;
Die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u: doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook toen hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

 

Zingen: Lied 992: 1C, 2,3,4 allen.

 1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
  dan dat wij rechtdoen en trouw zijn
  en wandelen op zijn weg?
 1. Wat vraagt de aarde meer van ons
  dan dat wij dienen en hoeden
  als mensen naar Gods beeld?
 1. Wat vragen mensen meer van ons
  dan dat wij breken en delen
  als ons is voorgedaan?
 1. Het is de Geest die ons beweegt
  dat wij Gods wil doen en omzien
  naar alles wat er leeft. 

Gebed om de Geest
V.:       Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest
over dit brood en over deze wijn,
en over ons die deze tekenen ontvangen.
Moge het lichaam en het bloed van Christus
voor ons worden tot leven dat niet vergaat
en ons verenigen met elkaar
en bovenal met Hem die ons bijeen zal brengen in
Uw Rijk waar wij om bidden met de woorden:
A.:       Onze Vader…

Vredegroet
Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.

Delen van brood en wijn
V.:  Het brood dat wij breken en aan elkaar geven
vertelt ons dat Jezus’ leven ook gebroken is.
Hij heeft zich aan ons gegeven,
en heeft de weg naar God geopend.
Dit brood van de Heer is brood voor onderweg.
De beker met de vrucht van de wijnstok,
daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid,
omdat we in de naam van Jezus
op weg mogen gaan naar Gods koninkrijk.
Het is de wijn van het feest.

Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens onze rondgang zingen we samen met de Cantorij

Zingen: lied 568a  (Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

Zingen: lied 117d  (Alle volken, looft de Heer)
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Zingen: lied 874  (Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer)
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.

Dankgebed
v          Heer onze God,
wij danken U voor deze maaltijd,
laat Uw Woord voedzaam zijn als brood
en Uw liefde ons doorgloeien als wijn.
Dat wij vol zijn van U en openstaan voor elkaar
en zo toeleven naar Uw grote dag.
a         Amen.

Slotlied: lied 425
1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

Zegen

V: Dat God voor ons uit mag gaan
A: als een licht op de weg door het leven.
V: Dat God naast ons mag voortgaan
A: ons beschermend met zijn armen.
V: Dat God achter ons mag zijn
A: wanneer gevaar ons in de rug bedreigt.
V: Dat God onder ons mag zijn
A: als een veilig net wanneer we vallen.
V: Dat God rondom ons mag zijn als een schild en een beschutting.
A: Dat God boven ons mag zijn om ons te zegenen.
V: Zegene ons de Eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest.
A: Amen.(gezongen 431b)

 

uitleidend orgelspel

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.