Liturgie 31 december 2018

Oudejaarsavond 2018 op maandag 31 december 2018 om 19.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector en organist: Koos Akkerman
   


Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest   Amen.                               (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer.        
AMEN                    

Bemoediging    
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen Lied (Psalm) 121

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied Lied 305

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
………………………………….

Lezing uit de profeten Jesaja 51 : 1-6

Zingen Lied 90a: 1, 2 en 3

Epistellezing 2 Petrus 3: 1-13

Zingen Lied 90a: 4, 5 en 6

Lezing Lucas 12: 35 – 40

Zingen Lied 513

Overdenking

Orgelspel

Zingen Lied 511: 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied Gezang 1014

Zegen

De Kerkenraad wenst u/jullie allen een gezegende dienst.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl                 

Komende diensten

Op Nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur een korte viering met daarna de gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

Op zondag 6 januari 2019 is de dienst om 9.30 uur in de Markpleinkerk: Voorganger is Ds. Bert L. van der Woude

Alle goeds en veel heil en zegen in 2019!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.