Liturgie 30 december 2018

Liturgie voor de dienst op de zondag na Kerst

Zondag 30 december 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger:Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst:Els Hessels 
Lector:Janny van Lang
Organist:Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                             

Woord van welkom

Votum (ouderling van dienst)
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen. (Allen gaan staan)

Groet (voorganger)
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                               
Allen: AMEN.

Bemoediging    
Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Aanvangslied Lied (Psalm) 93

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie Lied 301h

Glorialied 474

Gebed
De Heer zal bij u zijn
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit de profeten Jesaja 61: 10 – 62: 3

Zingen Lied 176: 1, 2 en 6

Evangelielezing Lucas 2 : 33-40

Zingen (Lied 339a)

Overdenking

Orgelspel

Zingen Lied 494

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes 1 Diaconie 2. Kerk

Slotlied Lied 518 : 1, 5 en 7

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenieë

MEDEDELINGEN              

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

Komende diensten

Morgenavond 31 december wordt om 19.30 uur de Oudejaarsavonddienst gehouden in de Marktpleinkerk. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

Op Nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur een korte viering met daarna de gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

Alle goeds en veel heil en zegen in 2019!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.