Liturgie voor Kerstnacht 2018

Liturgie voor de dienst in de Kerstnacht op zondag 24 december 2018 om 22.00 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse gemeente Winschoten

Voorganger:ds. Bert L. van der Woude
Ouderling:Henny Muller 
Lector:Anke Bos
Organist:Koos Akkerman

Vóóraf aan de dienst

Lied 444     
1 Nu daagt het in het oosten
het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

Lied 477 : 1 t/m 4 
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Woord van Welkom

Zingen:     Lied 476

1 Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Groet:       
Heil en vrede voor iedereen,  
van de eeuwige God
en van Jezus Christus,
mens als wij op deze aarde

Allen:        AMEN                                              

Bemoediging:
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering          

Aansteken van de kaarsen

Kyriegebed: Lied 463 in wisselzang 

A: 1. Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
V: 2 Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!
M: 3. Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht, dat stralen zal!
V:  4. Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de zon verschijnen gaat!
M:  5. Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat.
V:  6. Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koude met uw licht verwarmt!
M: 7. Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!
A:  8.  Kyrie eleison, wees genadig Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!

Glorialied: Lied 487

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Gebed           
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

………………………………….

Profetenlezing: Jesaja 9 : 1-6

Zingen: Lied 48

1 Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –        
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2 De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Lezing uit het evangelie van Lucas (2 : 1-14)

Zingen: Lied 489

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3 Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Lezing uit het evangelie van Lucas (2 : 15-18)     

Zingen: Lied 483

1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer

Overdenking

Zingen: 481 

1 Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld;
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en reinnieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Gebeden, Stil gebed, Onze Vader

De deurcollecte is bestemd voor Serious Request
Dit jaar is uw/jouw bijdrage voor bescherming tegen natuurgeweld Extreme hittegolven, orkanen, overstromingen… Het weer domineerde dit jaar vaak het nieuws. Mede door klimaatverandering krijgen steeds meer mensen te maken met dit soort zware natuurrampen. De effecten zijn desastreus: alleen al vorig jaar werden 90 miljoen mensen getroffen door natuurgeweld. 11.000 van hen overleefden het niet, of raakten vermist.

Slotlied:          Ere zij God

Ere zij God, ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen Ere zij God in den hoge,  (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In de mensen, in de mensen, een welbehagen 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen  Amen, Amen.

Zegen

Vrede en alle goeds

Komende diensten

Morgenvroeg, 25 december is de dienst op 1e kerstdag in de Vennekerk, aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude. M.m.v. van CMV de Harmonie.

Top 2000 kerkdienst op vrijdag 28 december om 19.00 uur in de Vennekerk
Kom vooral ook naar de Top 2000 kerkdienst met tophonderband en Ruth Bos.
Mooie liedjes, een sfeer van saamhorigheid, woorden om over na te denken, een kaarsje om aan te steken en gelegenheid om bij oliebollen, chocolademelk of glühwein nog wat na te praten. Voorgangers: Pastor Tineke Huizing en ds. Bert L. van der Woude.

Maandag  31 december is de oudejaarsdienst in de MarktpleinkerkAanvang: 19.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.

Dinsdag 1 januari is de Nieuwjaarsdienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 10.30 uur Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.