Liturgie voor de dienst op Kerstmorgen 2018

Op dinsdag 25 december om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger:Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Boukje Haan
Lector:Janny van Lang
Leiding KND:Janny Geertsema
OrganistBouko Tiggelaar
m.m.v.CMV ‘de Harmonie’ o.l.v. dhr Gosse Reijenga

Muziek door de Harmonie  

Liederen vooraf

Lied 477 : 1 t/m 4 

Komt allen tezamen
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

2 De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

4 O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

Lied 476 : Nu zijt wellekome
1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen* beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Woord van Welkom

Votum:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Amen.           (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer         AMEN                    

Bemoediging:    
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Aansteken van de Kerstkaars

Gedicht

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 487

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Adventsproject kindernevendienst:

Geloof met me mee!

Projectlied 

1 Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

Kerst : Een stralende ster, een woord in de nacht
Bewaar in je hart dat God aan ons dacht.

7 Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed

Lezing uit de profeten: Jesaja 52 : 7-10

Zingen: Lied 482
1 Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2 Die loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Evangelielezing:  Johannes 1 : 1-14

Zingen: Lied 494

1. Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Overdenking                              

Muziek:
De Harmonie speelt:       The Spirit of Christmas, arr. Jacob de Haan

Zingen: Lied 481
1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Collecte:       1. Diaconie 2. Kerk

Tijdens de collecte speel de harmonie: 
A Spanish Christmas Carol. Patrick Millstone.

Slotlied: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen  
Amen, Amen.

Zegen met gezongen Amen

De Harmonie speelt:
1. Away in a Manger                       arr. Jan de Haan
2. Chrismas Swing                          Dizzy Stratford

De uitgangscollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog een kop koffie of thee te blijven drinken in Irene.

Komende diensten

Vrijdag 28 december wordt de Top 2000 kerkdienst gehouden in Vennekerk m.m.v. de Tophonderd Band ‘Grooving” en Ruth Bos. Aanvang: 19.00 uur.
De opbrengst van de collecte is voor Schuldhulpmaatje.

Zondag 30 december is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Op oudejaarsavond (maandag) is er een dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 19.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Op nieuwjaarsmorgen (dinsdag) is er een korte viering en gelegenheid om elkaar een goed 2019 te wensen. Aanvang: 10.30 uur in de Marktpleinkerk.

Goede Kerstdagen en een gezegend 2019!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.