Liturgie 9 december 2018

Liturgie voor de dienst op de 2e zondag van Advent

 Zondag 9 december 2018 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

 

Voorganger: Ds. A. Hekman, Assen
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Kindernevendienst: Janny Geertsema
Lector: Lenie de Vries
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                                    

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Lied 80: 1 en 2

Aansteken van de 2e Adventskaars

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen: Lied  301h

Adventsproject kindernevendienst: Geloof met me mee!

Projectlied: Geloof met me mee (zie bijgevoegd blad)

Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

2e Advent:
Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

1e Lezing     Jesaja 2: 1-5

Zingen     Lied 157a: 1,2,3,4

Evangelielezing   Lucas 1: 39-56                       

Zingen    Lied 339a

Overdenking                                                                

Orgelspel                             

Zingen   Lied 438: 1,2,3,4

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes    1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied    Lied 440: 1,2,3,4           

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Voedselbonnen

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Op 10 december vindt de Gemeenteavond plaats om 19.30 uur in Ons Gebouw.

           

Komende dienst

Zondag 16 december is de 3e Adventsdienst om 9.30 uur  in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

                     

Bezinning & Cultuur

12 december
Stiltewandeling, 09.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info en aanmelding pastor Tineke Huizing, ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding vooraf.

16 december
Adventswandeling in Balloo, start 13.00 uur, parkeerplaats station Winschoten. Aanmelden bij Joost Blok of Ellen Smid.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *