Liturgie 11 november 2018

Liturgie voor  de 8e zondag van de Herfst

Zondag 11 november 2018 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. I.J. de Boer, Groningen
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector: Chris de Vries
Organist: Mindert Kronemeijer

Orgelspel                                                    

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied        Psalm 98: 1 en 3

Kyriegebed
V: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h (acclamatie)

Gloria         Lied 652, alle verzen

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing       Leviticus 19: 1,2 en 9 t/m 18           

Zingen         Lied 320, alle verzen         

Evangelielezing     Marcus 12: 28 t/m 34

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen         Lied 744, alle verzen         

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte       1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied        Lied 146c: 1. 5 en 7           

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende dienst

Zondag 18 november is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude. Dienst met aandacht voor het Ethiopië-project en oogstdienst

 

Bezinning & Cultuur

  • 14 november   Stiltewandeling, 09.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info en aanmelding pastor Tineke Huizing, ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding vooraf.
  • 18 november   Labyrinth lopen, 15.30 uur in de Marktpleinkerk met soep en broodjes na afloop. Kosten € 10,– pp. Info & aanmelding Maroesja Veken, tel. 06-57207806, mail: maroesjaveken@gmail.com.