Liturgie 4 november 2018

Liturgie voor de Regiodienst op de 7e zondag van de herfst, Reformatiezondag

Zondag 4 november 2018 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Hilda van der Woude
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Jan Muller
m.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

 A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 98: 1, 2 en 4

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Gezang 402 (LvdK) : C: 1, A: 7, C: 9 en A: 10

1 Verheugt u, christenen, tesaam!
Laat ons van vreugde springen
en zegenen Gods grote naam;
laat ons de Heer bezingen,
die ons zo machtig heeft bevrijd,
die voor der mensen zaligheid
de hoogste prijs betaalde.

7  Hij sprak tot mij: Zie, het is nu
de kentering der tijden.
Ik heb mijn leven veil voor u,
Ik zelf zal voor u strijden.
Want Ik ben de uwe, gij zijt mijn,
en waar Ik ben, daar zult gij zijn,
geen vijand zal ons scheiden.

9 En keer Ik tot mijn Vader weer
en laat u in dit leven,
Ik ben uw God, Ik ben uw Heer,
Ik zal mijn Geest u geven,
de Geest die u zal troosten en
u openbaren wie Ik ben,
u in de waarheid leiden.

10  Wat Ik gedaan heb en geleerd,
zult gij ook doen en leren,
opdat mijn Vader wordt geëerd,
zijn rijk zal triomferen;
en loop niet ’s werelds wijsheid na,
dat niet uw schat verloren ga,
laat u door Mij gezeggen.
Moment met de kinderen

Zingen: Samen in het licht

Kinderen gaan naar de nevendienst

De Tien Woorden gezongen: Lied 310 C: 1, A: 2, C: 3, A: 4 en 5

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5 Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Lezing uit het Oude Testament    Job 19: 23-27A

Muziek  Händel, I know that my Redeemer liveth uit ‘The Messiah”

Evangelielezing  Marcus 12: 18-27

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                                

Orgelspel       

Zingen  Lied 767 C: 1, A: 2, C: 3, A: 4, C: 5, A:  6 en 7

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3 Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

4 Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

5 Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6 Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7 Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Zingen  Onze Vader (Lied 370)  C: 1, A:  2 en 3

Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

2 Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3 Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

Inzameling van de gaven:  1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: Lied 898  1 en 4   C:1 (Duits), A: 4

Ein’ feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt’ böse Feind,
Mit Ernst er’s jetzt meint,
Gross’ Macht und viel List
Sein’ grausam’ Ruestung ist,
Auf Erd’ ist nicht seingleichen.

4 Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Zegen

Uitgangscollecte

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk en in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.
De Streekkerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Bezinning & Cultuur

  • 4 november  Zin in Oldambt,  Inspiratiecafé. Aanvang 15.00 uur in Hotel Victoria aan het Marktplein Winschoten. Ds. Bert L. van der Woude interviewt  Hans Nijland, directeur FC Groningen. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.
  • 4 november Concert in Oostwold, Protestantse Kerk – Goldhoorn 8 – Oostwold. Aanvang 15.00 Barokconcert mmv Isabel Favilla (blokfluit/barokfagot), Giulio Quirici (theorbe) en Roberto Alonso Alvarez (violoncello). Voor meer info zie www.pg-nieuwolda-oostwold.nl
  • 5 november Adrillenmarkt Winschoten, open dag in de Marktpleinkerk. Bezoekers zijn welkom. Er is koffie en thee. Tussen de middag zijn er pannenkoeken. Verder is er informatie over het programma van Over de Brug, gelegenheid om een kaarsje aan te steken, de kunst in de kerk te bewonderen of gewoon stil te zijn. Vanaf 10.00 uur is de kerk open en staat de koffie klaar. (wij zoeken nog vrijwilligers, er liggen lijsten klaar).
  • 7 november Meditatief dansen om 10.00 uur in de Ontmoeting, Scheemda, o.l.v. Ulrike Neumann. Kosten: € 10,- pp.
  • 14 november Stiltewandeling om 9. 30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing, maar ook welkom om mee te doen, zonder aanmelding vooraf.
  • 18 november Labyrinth lopen om 15:30 uur Marktpleinkerk Winschoten met soep en broodjes na afloop. Kosten: € 10,- pp. Info & aanmelding Maroesja Veken, tel. 06-57207806, mail: maroesjaveken@gmail.com.
  • 18 november Vincent van Gogh en de Navolging van Christus van Thomas a Kempis door Henk de Jong. Henk de Jong (1950) was jarenlang predikant van de Hervormde Gemeente Windesheim (PKN) nabij Zwolle. Hij is een kenner van de Moderne Devotie en hij verdiepte zich in het leven van Vincent van Gogh. Tijd:  15.30 uur. Locatie: de Ontmoeting Scheemda.
  • 22 november Wereldkeuken. De eerste aflevering van de wereldkeuken heeft plaatsgevonden en smaakt naar meer. De volgende keer is op donderdag 22 november van 17.30 -19.30 uur in Ons Gebouw, Winschoten. Dan komen gerechten uit Ethiopië/Eritrea op tafel. Kosten: € 10.- pp. (3 gangen, incl. een drankje en koffie). Graag reserveren via ds. Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl) of via de intekenlijsten in de kerk.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *